Fraværsreglement Finnmark

7 Finnmark fylkeskommunes merknader til rundskriv Udir-3-2016

Finnmark fylkeskommunes merknader til rundskriv Udir-3-2016
Tema Merknad
Alt fravær fra opplæringen skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten Manglende tilstedeværelse på grunn av en rettighet eleven har etter opplæringsloven, regnes ikke som fravær og skal derfor ikke telle med i fraværsprosenten. Eksempler på dette er listet opp på side 3 i rundskrivet Udir-3-2016.
Noe fravær kan unntas Eksempler på dette er listet opp på side 3 i rundskrivet Udir-3-2016. Av prikkpunktene er det helse- og velferdsgrunner som åpner for tolkning, se nedenfor. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke føres som fravær som telles opp på vitnemål. Med organisert studiearbeid menes for eksempel ekskursjoner, studieturer og prosjekter. Med skoleadministrative gjøremål menes for eksempel deltakelse i arbeidsgrupper, besøk hos rådgivningstjeneste, skolehelse, IT etc. Fraværet må dokumenteres med bekreftelse, innkalling eller lignende. Rektor kan gi elever fri fra ordinær opplæring til deltakelse på regionale arrangement mot at det utføres selvstendig studiearbeid i de ulike fagene i henhold til periodeplanen for fraværsdagene. Elever leverer skjema for melding av fravær til kontaktlærer senest en uke før avreise. Eleven må dokumentere eget arbeid i etterkant av fraværsdagene. Dersom eleven mangler grunnlag for vurdering/har høyt fravær, innvilges ikke søknaden. Fravær på eksamen må alltid dokumenteres med legeerklæring
Fraværsgrensen og trafikkopplæring Det er vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (trinn 4), som inneholder 5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø. Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3. Det er kun gjort unntak fra de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Det er ikke gjort unntak fra teoretisk og praktisk førerprøve. Endringene trådte i kraft fra 1. august 2019.
Skal fravær unntas, må det dokumenteres Alt fravær som skal unntas, må dokumenteres. Ved timefravær må dokumentasjon inneholde klokkeslett. Rundskriv Udir-3-2016 gir for helsegrunner en liste med eksempler på hvilke sakkyndige autoriteter som kan utferdige dokumentasjon som grunnlag for godkjenning av fravær. For kroniske sykdommer, utredningsarbeid o.l. er det åpning for en kombinasjon av sakkyndig vurdering og egenmelding fra foresatte eller myndige elever. Det overlates til rektor å godkjenne at dokumentasjon er tilfredsstillende
Fylkeskommunale retningslinjer for velferdsfravær Bestemmelsene overlater til den enkelte fylkeskommune å utarbeide retningslinjer for hva slags dokumentasjon som kreves for ulikt fravær. Velferdsgrunner kan defineres bredt og er derfor vanskelig å formulere kortfattet. Det viktige er å skape en praksis som oppleves tilnærmet lik og rettferdig for den enkelte elev. Følgende bestemmelser gjelder for Finnmark fylkeskommune: - Eleven skal søke skriftlig om velferdspermisjon - Det kan bare gis permisjon for særskilte hendelser som er viktige for eleven. Med særskilte hendelser menes i denne sammenheng for eksempel: -Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner. -Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager. -Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon. -Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. -Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn. -I Finnmark kan fravær knyttet til samisk kulturbærende virksomhet være grunnlag for velferdspermisjon. - Hendelsen skal dokumenteres skriftlig av den eller de som har ansvaret, f.eks. i form av invitasjon, program osv. - Rektor skal godkjenne dokumentasjon og innvilge søknad i hvert enkelt tilfelle. FFK har utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes ved slike permisjoner. Se skjema – «Søknad om velferdspermisjon med fritak for fravær»
Skjønn opp til 15 % I spesielle tilfeller kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 % og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 %. Rektors skjønn skal i disse tilfellene altså utøves på hele det udokumenterte fraværet. Merk at det her er snakk om en skjønnsmessig vurdering av årsak til udokumentert fravær, ikke en skjønnsmessig vurdering av dokumentasjon av fravær (omtalt i punktet «Skal fravær unntas, må det dokumenteres»). Lærer må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter
Én time er en klokketime Fravær beregnes ut fra fagets planlagte årstimetall i klokketimer, gitt i Kunnskapsløftet. Fravær fra undervisningsøkter med varighet ulik en klokketime skal regnes om. Ekstra undervisning skal ikke inngå i grunnlaget for fraværsberegning.
Fravær ved forseintkomming For Finnmark fylkeskommune gjelder: Hvis en elev kommer mer enn 15 minutt for seint, regnes det som fravær. Rundskriv Udir-3-2016 gir godt rom for at skolen kan bruke skjønn i situasjoner som ligger utenfor elevens kontroll.
Fravær i gjennomgående fag Det vises til bestemmelsene, som anses å være tilstrekkelig utfyllende.
Fag- og skolebytte underveis i skoleåret Det vises til bestemmelsene, som anses å være tilstrekkelig utfyllende.
Elever som ikke får halvårsvurdering med karakter Det presiseres at eleven likevel kan få standpunktkarakter dersom det samlede årsfraværet ikke overskrider fraværsgrensen. Forskriften framhever at skolen har et særskilt ansvar for å følge opp disse elevene for å sikre gjennomføring.
Elever som overskrider fraværsgrensen Eleven har rett til vurdering uavhengig av om han eller hun har mistet retten til halvårskarakter. Elever som i gjennomgående fag har mistet retten til halvårskarakter ved årsslutt, kan etter forskriftens § 6-37 likevel tas inn på neste nivå. I Finnmark fylkeskommune er avgjørelsen delegert til rektor. Ved oppflytting til neste nivå i gjennomgående fag nullstilles fraværet. Elever som overskrider fraværsgrensen og av den grunn ønsker å melde seg opp til privatisteksamen samme år, bør få innvilget søknad om å bli deltidselev, siden dette er forutsetningen for oppmelding til privatisteksamen. I Finnmark fylkeskommune er avgjørelsen delegert til rektor. Merk: For å få rett til førstegangsvitnemål, må eleven ha bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse innenfor normert tid. Dette gjelder også dersom eventuelle privatisteksamener inngår.
Klargjøring av skillet mellom fraværsgrense og annet regelverk I en egen tabell foretas en gjennomgang av forholdet mellom nye retningslinjer for fraværsgrense og føring av fravær på vitnemålet. For detaljer vises til denne tabellen. Etter forskriften kan det ikke gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter dersom faglærer mangler grunnlag for vurdering. Dette gjelder uavhengig om fraværsgrensen er overtrådt.
Til toppen