Fraværsreglement Finnmark

12 Forhåndsvarsel om mulig tap av halvårsvurdering med karakter/standpunktkarakter

………………. videregående skole gir med dette varselet etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 om at det er tvil om hvorvidt ……………….………………. (elevens navn) kan få halvårsvurdering med karakter/standpunktkarakter (ta bort det som ikke passer) i faget/fagene ……………….………………………… Bakgrunnen for dette er at ……………….………………. har udokumentert fravær i fagene som nærmer seg fraværsgrensen i forskrift til opplæringsloven § 3-3, fjerde ledd. På grunn av elevens høye fravær er det tvil om det er grunnlag for vurdering, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3, tredje ledd.

Regelverk

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og forhindre skulk. Udokumentert fravær ut over 10 % av timene i et fag kan føre til at eleven ikke får karakter i faget etter forskrift til opplæringsloven § 3-3, fjerde ledd.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor ved å bruke skjønn bestemme at eleven likevel får karakter.

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-3, fjerde ledd, jf. § 3-47 og Finnmark fylkeskommunes retningslinjer, åpnes det for at særskilte hendelser kan gi grunnlag for velferdsfravær som ikke registreres som udokumentert fravær.

Med særskilte hendelser menes i denne sammenheng for eksempel:

  • Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner
  • Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager
  • Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
  • Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn
  • Samisk kulturbærende virksomhet

Faktiske forhold

………………. videregående skole har registrert at du nærmer deg fraværsgrensen i forskrift til opplæringsloven § 3-3, fjerde ledd i følgende fag:

Forhåndsvarsel fravær
Fag % udokumentert fravær for skoleåret per dags dato

Videre behandling

Udokumentert fravær over 10 % i et fag vil som hovedregel medføre at eleven ikke har rett til halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Skolen planlegger å fatte et enkeltvedtak om at du ikke skal få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i det overnevnte faget. Hvis du mener at enkeltvedtaket vil fattes på feil grunnlag, for eksempel fordi en del av fraværet skyldes særskilte hendelser, eller dokumentert fravær, eller om det er forhold som gjør det klart rimelig at 10 %-regelen skal gjelde, oppfordres du til å ta kontakt med skolen via servicekontoret. Fristen for å uttale deg før det fattes enkeltvedtak er satt til ……………….………………. (dato)

Elever som i gjennomgående fag har mistet retten til halvårskarakter ved årsslutt, kan etter forskriftens § 6-37 likevel tas inn på neste nivå. I Finnmark fylkeskommune er avgjørelsen delegert til rektor.

Frist for å uttale seg er ……………….………………. (dato)

Elever som har behov for videre veiledning knyttet til fravær og skolesituasjon kan ta kontakt med ……………….………………. (sett inn det som passer).

Dato: ……………….………………. Rektor ……………….………………., ………………. videregående skole

Til toppen