Ordensreglement Finnmark

§ 3 Regler om orden og elevens plikter

Formålet med vurdering i orden og oppførsel er å fremme sosial læring, bidra til et trygt og godt skolemiljø og å gi informasjon om orden og oppførsel. Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er ordensreglementet til skolen, jf. opplæringsloven § 9A-10. Elevene skal være kjent med skolen sitt ordensreglement. Vurderingen av orden henger sammen med om eleven er punktlig, forberedt og følger opp arbeid.

Elevene har plikt til å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser. 

  1. Elevene deltar i opplæringen i den form som er avtalt og bestemt.
  2. Elevene møter til undervisning og andre avtaler med det lærestoffet, utstyret og materiellet som kreves og er avtalt.
  3. Eleven plikter å melde fra til skolen fra første fraværsdag dersom han/hun er forhindret fra å møte opp på grunn av sjukdom eller andre årsaker. Eleven skal gi beskjed til skolen om han/hun må forlate opplæringen i løpet av dagen.
  4. Eleven informerer skolen om planlagt fravær på forhånd.
  5. Eleven leverer planlagte arbeid til avtalt frist. Eleven informerer skolen dersom skolearbeidet ikke kan følges opp til avtalt tid.
  6. Skolens eiendom, bygninger og utstyr behandles forsiktig og holdes ryddig.
  7. Læremidler på utlån og annet materiell lånt fra skolen skal leveres tilbake til avtalt tid eller umiddelbart etter avbrutt skolegang. Manglende innlevering vil medføre krav om erstatning.
  8. Elevene følger verne- og sikkerhetsregler og bruker det arbeidstøyet og verneutstyret som kreves i læreplan eller som er påbudt av skolen eller andre myndigheter.
  9. Elevene følger regler skolen har bestemt lokalt, jamfør § 8 i ordensreglementet.
Til toppen