Ordensreglement Finnmark

§ 4 Regler om atferd og elevens plikter

Vurderingen av oppførsel henger sammen med om eleven viser hensyn og respekt for andre. Kompetanse i fag skal ikke trekkes inn i vurderingen i orden eller oppførsel. Det skal tas omsyn til forutsetningene til eleven ved vurderingen.

Til vanlig skal det ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, med mindre en enkelthendelse er særlig klanderverdig eller grov, jf. opplæringsforskriften § 3-4).

Elevene plikter å rette seg etter bestemmelser i lov, forskrift, reglement og instrukser.

 1. På skolen opptrer elever hensynsfullt og høflig mot hverandre.
 2. All bruk av ukvemsord og diskriminerende språkbruk, for eksempel uttrykk som referer til etnisitet, religion, kjønn, legning og kropp, er uakseptabelt.
 3. Mobbing og krenkende atferd tolereres ikke. Dersom noen er vitne til episoder som kan oppfattes som mobbing eller trakassering, skal dette straks meldes til lærer, rådgiver eller skoleleder.
 4. I timene skal det være arbeidsro, og alle elever skal vise respekt for undervisningen og for medelevers læringsarbeid.
 5. IKT er et læringsredskap og skal i undervisningstiden ikke benyttes til utenomfaglige aktiviteter.
 6. Ingen får bruke Internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 7. Det oppfattes som fusk eller forsøk på fusk:
  1. når det brukes andre hjelpemidler på prøver enn det som er avtalt.
  2. når innleverte arbeider ikke er elevens eget produkt (sitater og lån fra andre skal være oppgitt med kildehenvisning).
 8. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens personale på Internett, heller ikke å digitalt distribuere materiale om medelever/ansatte uten personens samtykke.
 9. Skolen, skolens uteområder og andre lokaler som skolen nytter er snus- og røykfrie.
 10. Ingen elever får være på skolen i ruspåvirket tilstand. All bruk eller oppbevaring av alkohol og andre rusmidler er forbudt.  
 11. Det er forbudt å være i besittelse av farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
Til toppen