Ordensreglement Finnmark

§ 5 Sanksjoner ved regelbrudd

Brudd på ordensreglementet og andre regler som skolen har gitt, medfører konsekvenser. Refsingstiltak som benyttes må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig.

Skolen kan kun gjøre bruk av refsingstiltak som er hjemlet i ordensreglementet.

Ved brudd på ordensreglementet kan følgende refsingstiltak benyttes:

  • Muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor
  • Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utføring av pålagte oppgaver
  • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade som eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler  Erstatningsansvar
  • Nedsatt ordenskarakter
  • Nedsatt karakter i atferd

Ved alvorlige og/eller vedvarende brudd på ordensreglementet, kan slike særskilte tiltak iverksettes:

  • Bortvisning fra lærers egen opplæringsøkt i inntil to klokketimer etter lærers avgjørelse.
  • Bortvisning inntil fem dager etter rektors avgjørelse.
  • Bortvisning for resten av skoleåret skjer i henhold til opplæringsloven § 9 A-11 og etter vedtak i fylkeskommunen. Dette kan medføre at eleven i tillegg taper sin rett til videregående opplæring etter § 3-1 i samme lov.
Til toppen