Ordensreglement Finnmark

§ 6 Regler om saksbehandling

Skolen kan kun anvende tiltak som er fastsatt i ordensreglementet. Tiltak skal aldri gå ut på fysisk refsing eller annen krenkende behandling. Før det blir truffet avgjørelse om tiltak, har eleven rett til å forklare seg muntlig for den som skal treffe avgjørelsen, jf. opplæringsloven § 9 A-10, tredje ledd.

Denne retten til å uttale seg gjelder ved alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter vedtak om refsing.

Ved særskilte tiltak skal rektor først rådføre seg med elevens lærere. Før særskilte tiltak tas i bruk plikter skolen først å vurdere behov og mulighet for alternative tiltak, for eksempel hjelpetiltak og/eller individuell kontrakt, og rådgiver eller sosialpedagogisk personale skal ha hatt anledning til å uttale seg, jf. opplæringsloven § 9 A-11, tredje og fjerde ledd.

Særskilte tiltak regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette innebærer bl.a. krav til dokumentasjon, utredning, skriftlighet og begrunnelse.

Eleven har rett til dokumentinnsyn, partsuttalelse og til å klage på vedtaket i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV-VI i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen tiltaket gjøres kjent for eleven og/eller dens foresatte dersom eleven er under 18 år. Eleven har rett til veiledning om partsrettigheter og framgangsmåte ved klage.

Til toppen