Ordensreglement Troms

2 Plikter

§ 3 Troms fylkeskommunes plikter

 • Oppfylle elevenes rett til videregående opplæring i henhold til opplæringsloven med forskrifter, gjeldende læreplaner og fylkeskommunale vedtak.
 • Gi elevene en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger.
 • Gi elevene en trygg skolehverdag som er preget av et godt læringsmiljø med oppfølging og veiledning underveis. 
 • Sikre elevene en rettferdig underveis- og sluttvurdering i henhold til kap. 3 i Forskrift til opplæringsloven.
 • Behandle elevene med respekt og omtanke.

§ 4 Elevenes plikter (Regler for orden og atferd)

§ 4.1 Orden 

 • Eleven plikter å møte punktlig til undervisning.
 • Eleven skal straks melde fra til skolen dersom man er forhindret av sykdom eller andre grunner. Ikke dokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter.
 • Eleven skal levere pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der læringsaktivitet foregår.
 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det læremateriell undervisningen krever.
 • Eleven plikter å behandle eget og skolens utstyr på en forsvarlig måte.
 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS), jf. Opl. Kap. 9 A.
 • Eleven plikter å følge særskilte ordensregler ved den enkelte skole etter reglementets § 13.

§ 4.2 Atferd

 • Alle skal opptre hensynsfullt, realt og høflig overfor hverandre.
 • Man skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
 • Grov språkbruk og fysisk, verbal eller digital krenkende atferd (mobbing, diskriminering, seksuell trakassering, vold o.l.) aksepteres ikke.
 • Elever ved videregående skoler har krav på tobakksfri skoletid (jfr. Tobakksskadeloven §25, §27 og 28 a.) All tobakksbruk er forbudt ved aktiviteter i skolens regi og i videregående skolers lokaler og uteområder. Røyking og snusing er forbudt. Forbudet omfatter også e-sigaretter, både med og uten nikotin.
 • Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i undervisningssituasjoner eller på skolens områder. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler i skolens bygninger, på skolens område eller i lokaler skolen leier.
 • Mobiltelefon, musikkavspillingsutstyr og annet elektronisk underholdningsutstyr skal normalt ikke være tilgjengelig i forbindelse med undervisning og prøver.
 • Elevens bruk av IKT i undervisningen skal skje etter lærers anvisninger og ihht gjeldende IKT-reglement for Troms fylkeskommune.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område.
 • Fusk eller forsøk på fusk på prøver aksepteres ikke.
 • Innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt og/eller hvor kildehenvisning mangler kan føre til at eleven får lavere måloppnåelse i vurderingen av arbeidet enn den egentlig skulle hatt.
Til toppen