Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG)

Ordning for Finnmark. Søknadsfrist 8. januar 2020. 

Målene for Bevaringsprogrammet for bergkunst (BERG) er skjøtsel og tilgjengeliggjøring av bergkunst. Bergkunstprogrammet skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av bergkunsten, samt til formidling, sikring og langsiktig skjøtsel av et representativt utvalg lokaliteter. Gjennom programmet kan det søkes om støtte til dokumentasjon, skjøtsel og sikring, samt til formidling og tilrettelegging.  

Send søknad

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Initierende skjøtsels- og sikringstiltak der det foreligger dokumenterte behov
 • Omfattende eller krevende regelmessig skjøtsel/vedlikehold
 • Ny tilrettelegging eller oppgradering av eldre tilrettelegging til nivå som tilfredsstiller dagens krav til sikring, formidling og universell utforming
 • Forprosjektering av større tilretteleggingsprosjekter.
 • Andre formidlingstiltak

Lokal forankring, 50 % medfinansiering og langsiktige planer for skjøtsel og videre drift av anleggene i forbindelse med tilrettelegging kreves.

Da programperioden avsluttes i 2020 vil igangsatte eller mindre, gjennomførbare prosjekter prioriteres for tildeling.

Krav til søknaden

 • Beskriv og oppgi budsjett for de enkelte omsøkte tiltakene, med informasjon om hvem som skal utføre dem
 • Begrunn planlagte skjøtselstiltak og gi opplysninger om tilretteleggingstiltakene omfatter prosjektering, ny tilrettelegging eller oppgradering/utbedring, samt hvorfor objektet ønskes tilrettelagt
 • Beskriv eventuelle planlagte tiltak i forbindelse med universell utforming
 • Prosjektet skal være gjennomførbart i 2020. Dersom tiltakene er av et større omfang bør de planlegges over flere år. Søknaden bør gjøre rede for langsiktige planer i tillegg til de omsøkte tiltakene
 • FoU-prosjekter skal gjøre rede for mål og problemstillinger, gjennomføringsplan, planlagt rapportering og formidling av resultater
 • Oppgi identifikasjonsnummer i Askeladden for alle berørte lokaliteter og enkeltminner

Rapportering

De som får tilsagn om tilskudd må rapportere og anmode tilskuddet utbetalt. Da programperioden avsluttes i 2020 må alle prosjekter som får tilsagn anmode om utbetaling i 2020.

Rapporteringsfrist 15. oktober.

Krav til rapportering:

 • Gjør rede for om prosjektene er igangsatt og om de gjennomføres i tråd med plan, tilsagn og budsjett
 • Beskriv og begrunn eventuelle avvik i henhold til søknad og tilsagn
 • Gjør rede for eventuelle omprioriteringer. Større omprioriteringer skal være forhåndsavtalt
 • Gjør rede for regnskap
 • Anmod utbetaling med nødvendig kontoinformasjon

Kontakt

Kristin Foosnæs
Arkeolog/rådgiver
Send e-post
Telefon: 78 96 32 73/958 32 647

Til toppen