Tilskudd til Bedriftsintern opplæring

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Hvem kan få støtte?

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det kan vurderes å gi  tilskudd til ansatte som er helt permitterte.

Hva kan gis i støtte?

Samlet støttebeløp til virksomheten er maksimalt 200 000 kroner.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens plan for omstilling, og om det er sannsynliggjort at bedriften vil klare å gjennomføre planen.

Hvordan søker jeg?

Søknad leveres på regionalforvaltning.no. Velg "registrer organisasjon" eller "registrer privat søker" på denne nettsiden

Søknad må inneholde opplæringsplan og kostnads- og finansieringsplan.

Vilkår for støtte

  • Det gis kun støtte til private bedrifter.
  • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
  • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp.
  • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
  • Tilskuddet kan ikke overstige 70 prosent av virksomhetens kostnader knyttet til opplæringen.
  • Det kan, etter vurdering, foretas delutbetaling på inntil 50 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 

Kort om BIO-midlene

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter i utgangspunktet 2,5 millioner kroner i BIO-midler for 2020. Ordningen er imidlertid styrket med 2,27 millioner kroner i regjeringens krisepakke for næringslivet i forbindelse med korona-utbruddet. Dermed forvalter TFFK 4,77 millioner kroner i BIO-midler for 2020.

Til toppen