Arbeidsstipend for scenekunstnere

Formålet med stipendordningen er å stimulere til utvikling av scenekunstnere og deres kunstnerskap.

Fylkesrådet vedtok i møte 30. september 2021 retningslinjer for arbeidsstipend for scenekunstnere i Troms og Finnmark. Søknad sendes postmottak@tffk.no innen fristen 25. oktober 2021.

Retningslinjer arbeidsstipend for scenekunstnere i Troms og Finnmark

 1. Formål: Arbeidsstipendet skal bidra til å gi kunstnere muligheten til å videreutvikle sitt kunstnerskap innen scenekunstfeltet.
 2. Stipendet er på kr. 100.000.
 3. Kriterier for å få tilskudd:
  a. Kunstneren må bo og virke i Troms og Finnmark.
  b. Stipendet kan benyttes til et konkret kunstnerisk prosjekt eller faglig fordypning.
  c. Stipendet tildeles primært én kunstner, men kan etter fagjuryens vurdering foreslås delt mellom flere mottakere.
  d. Stipendet kan ikke benyttes til drift, næringsetablering eller studier som får tilskudd fra Statens lånekasse for utdanning.
 4. Søknaden skal inneholde:
  a. En kortfattet beskrivelse hvor det blir gjort rede for hvordan stipendet skal brukes, og gjennomføringsperiode.
  b. Kunstneren må kunne vise til produksjon innenfor sitt fagområde, og ha kunstnerisk virksomhet som sitt hovedvirke.
  c. CV med kontaktinformasjon, og dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.
 5. Fagjuryen består av representanter med bred scenekunstfaglig kompetanse.
 6. Tildeling: Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Innstilt(e) stipendmottaker(e) vil bli kontaktet av fylkeskommunen, og stipendet deles ut i fylkestinget i desember.
 7. Rapportering: Stipendmottakeren skal innen 2 måneder etter avsluttet prosjekt/varslet gjennomføringsperiode sende en skriftlig rapport om sitt kunstneriske arbeid i arbeidsperioden, og gi en vurdering av stipendets betydning for egen kunstnerisk utvikling. Rapport sendes postmottak@tffk.no

 8. Søknadsfrist: 25. oktober. Søknad sendes som epost til postmottak@tffk.no

Til toppen