Tilskudd til integrerings- og inkluderingsarbeid i Finnmark

Denne tilskuddsordningen er en midlertidig målrettet støtteordning for integrering og inkludering, med ukrainske barn og unge som prioritert målgruppe. Frivillige organisasjoner i Finnmark kan søke om støtte til integreringstiltak.

Formål og målgruppe

Tilskuddsordningen skal fremme integrering og inkludering. Målgruppe er voksne, barn og unge med flyktningbakgrunn. Prioritert målgruppe er ukrainske barn og unge.

Hvem kan søke?

Tilskudd tildeles frivillige organisasjoner i Troms og Finnmark med geografisk plassering i Finnmark.

Søkere kan ha ulike organisasjonsformer, men må ha eget organisasjonsnummer.

Hva det kan søkes støtte til?

Frivillige organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til sosial og kulturell integrering og inkludering med flyktninger og deres barn.

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som gjennomføres i løpet av 2022 og 2023.

Det kan ikke tas utbytte fra tiltak eller prosjekter som mottar støtte fra denne ordningen. Det ytes i utgangspunktet ikke støtte til drift eller til innkjøp av utstyr.

Maksbeløp for tilskudd er kr 50 000.

Søknadsfrist

Fortløpende og senest 30. april 2023. Søknadene vil behandles fortløpende.

Søknaden må inneholde:

  • Søkers navn, adresse og organisasjonsnummer
  • Kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
  • Informasjon om virksomheten, formål/målsetting og organisasjonsform
  • Beskrivelse av tiltak og målgruppe(r) for tiltak
  • Fremdriftsplan/plan for gjennomføring
  • Eventuelle samarbeidspartnere
  • Spesifisering av søknadsbeløp til fylkeskommunen
  • Budsjett og finansieringsplan

Søknaden sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tffk.no.

Utbetaling

Tilsagn utbetales i sin helhet etter gyldig tilsagn er gitt.

Rapport og regnskap

Tilskuddsmottakere skal sende inn regnskap og en enkel rapport over bruken av midlene senest tre måneder etter at prosjektet/tiltaket er gjennomført.

Tilskuddsordningen har ingen krav om revisjon, men regnskap skal signeres av to personer som er ansvarlig for tiltaket det er gitt tilsagn til. Regnskapsoppsettet skal være lik søknadsbudsjett.

Kontakt

Heikki Knutsen

Leder/virksomhetsleder

Send e-post til heikki.knutsen@tffk.no

Mobil: +47 93 25 30 77

Til toppen