Tilskudd til kunstformidling i Troms

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å styrke en aktiv kunstformidling i Troms som gir flest mulig anledning til å oppleve et mangfold av kunstuttrykk av høy kvalitet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle visningssteder for visuell kunst i Troms kan søke om tilskudd. Virksomheten skal ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer. Det er et prinsipp at tilskuddet ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Kriterier for å få tilskudd

  • Visningsstedet er fast etablert i egne lokaler og med eget økonomiansvarlig styre
  • Visningsstedet presenterer kunst innenfor ulike kunstarter
  • Visningsstedet driver kunstformidling av regional eller fylkesomfattende betydning utover sitt lokale nedslagsfelt
  • Visningsstedet mottar kommunal(e) bevilgning(er) som er minst like stor som det det søkes fylkeskommunen om, eksklusiv kommunale tjenester

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknader til Troms og Finnmark fylkeskommune legges det vekt på faglig innhold, mangfold og kvalitet av kunstuttrykk, virksomhetens betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, samt profesjonalitet, gjennomføringsevne og relevans sett opp mot Troms og Finnmark fylkeskommunes gjeldende planer og strategier.  Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Dersom det vurderes at en virksomhet har et lavere aktivitets- eller kvalitetsnivå, og ikke oppnår ordningens formål, kan Troms og Finnmark fylkeskommune justere ned nivået på tilskuddet. Eventuelt utfasing vil bli varslet.

Det skal legges til rette for dialog mellom virksomhetene som mottar tilskuddet og Troms og Finnmark fylkeskommune om formål, aktivitetsnivå, og forvaltning av tilskuddet.

Søknad om tilskudd skal inneholde

  • Årsmelding fra siste år og siste godkjente regnskap
  • Budsjett utfylt med regnskapstall for foregående år, arbeidsbudsjett for inneværende år og budsjett for kommende år
  •  Virksomhetsplan (utstillingsplan o.l.)  for året det søkes tilskudd til

Andre opplysninger om tilskuddsordningen

Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Troms  og Finnmark fylkeskommune, må det framgå hvem dette er og størrelse på omsøkt beløp. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges. Troms og Finnmark fylkeskommune fullfinansierer ikke drift av enkeltvirksomheter, og det forutsettes at virksomheten har andre langsiktige finansieringskilder og et rimelig egeninntektsnivå.

Kunstformidlingsinstitusjoner som mottar faste tilskudd, skal hvert år innen 1. oktober sende inn budsjettsøknad for kommende år. Denne skal inneholde rapport for årets virksomhet.

Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at virksomheten har ordninger som aksepterer godkjent ledsagerbevis på sine arrangementer og aktiviteter, og at en i så stor grad som mulig etterstreber god tilgjengelighet for alle.

Visningsstedet honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser der det er relevant.

I all markedsføring av tilskuddsmottakere skal det vises at tilskuddsmottakeren er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune. Logo kan lastes ned fra vår side om grafisk profil.

Søknadsfrist

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. oktober.

Sende søknad

Søknaden sendes på e-post til postmottak@tffk.no, eller som brevpost til:  

Troms og Finnmark fylkeskommune
Kultur
Postboks 701
9815 Vadsø

Kontakt

Jasmina Bosnjak

Rådgiver

Send e-post til jasmina.bosnjak@tffk.no

Telefon: +47 77 78 82 99

Til toppen