Tilskudd til tilrettelegging av historiske ferdselsårer

I anledning Frivillighetens år 2022  inviterer Riksantikvaren frivillige lag og foreninger til å søke midler til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av historiske ferdselsårer.

Historiske ferdselsårer kan være gamle vegfar mellom bygder, drageid for båter, sjøveien mellom værr og bygder på kysten osv.

Hver forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100 000. Søknaden sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune, Seksjon for kulturarv. Søknadsfrist er 1. mars 2022

Hva kan du søke om?

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000.

Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse.

Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av
eksisterende.

Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge
og formidle lokale, historiske ferdselsårer.

Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2022.

Hvordan søke?

Interesserte lag og foreninger må sende søknad til fylkeskommunen som prioriter søknadene
og sender disse samlet til Riksantikvaren.

Riksantikvaren vil på grunnlag av regionalforvaltningens prioritering fordele midlene og sende tilskuddsbrev til søkerne med kopi til fylkeskommunen.

Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunene, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført og midlene utbetalt i løpet av 2022.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter:

  • organisering av arbeidet
  • framdrift, budsjett
  • finansiering
  • kontaktinformasjon

Regionalforvaltningen oversender søknadene og prioriteringene prioriteringer til Riksantikvaren senest fredag 1. april 2022. Vi vil innen midten av april forestå tildeling av midler.

Hvor sendes søknaden?

Søknaden sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune, Seksjon for kulturarv
Postboks 701
9815 Vadsø

Du kan også sende søknad på e-post til: postmottak@tffk.no

Til toppen