Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - driftstilskudd

Søknadsfristen for 2023 er utgått. Tilskuddsordningen ble flyttet til Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet) 1. januar 2023.

Tilskuddsordningen skal bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk og fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Hva kan få støtte?

Ordningen støtter etablering og drift av språk- og kultursentre og kvensk avis.

Et tilskudd fra driftsstøtteordningen skal benyttes til virksomhetens daglige drift, inkludert innholdsproduksjon og språk- og kulturfaglige kjerneoppgaver.  

Virksomheter som mottar driftsstøtte skal kunne forvente forutsigbarhet. Tilskudd skal ikke være tidsavgrenset, og tilskuddene skal ha en viss stabilitet fra år til år. Tilskudd gis likevel kun for ett år av gangen.

Hvem kan søke?

Driftstilskudd kan tildeles kommuner, institusjoner og foretak til etablering og drift av språk- og kultursentre og kvensk avis.

Kvenske/norskfinske miljøer utenfor Troms og Finnmark kan også søke.

Virksomheten skal:

 • Ha et styre, vedtekter og rutiner for god økonomistyring
 • Ha en faglig og administrativ ledelse som kan sikre kontinuitet og profesjonalitet i arbeidet

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 1. Søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer.
 2. Ved søknad om nyetablering: Søkerens særlige kvalifikasjoner for å etablere og drifte et språk- og kultursenter eller avis.
 3. Beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen.
 4. Framdriftsplan for tilskuddsåret, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden.
 5. Budsjett med presisering av administrative kostnader og opplysninger og om det er søkt eller mottatt støtte fra andre kilder.
 6. Eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Vedtekter
 • Aktivitetsplan for kommende år
 • Revisorgodkjent regnskap for foregående år. For språk- og kultursentre eid av kommuner skal regnskapet revideres sammen med kommunens regnskap.
 • Årsmelding for foregående år, inkludert resultatrapport over bruken av midlene i forhold til innsendt aktivitetsplan.
 • Budsjettsøknad for kommende år

Vurdering av søknaden

Tildeling av driftstilskudd skjer i februar hvert år på bakgrunn av søknader innkommet året før.

I vurderingen av søknader legges det vekt på faglig innhold, kvalitet og relevans sett opp mot ordningens formål. Virksomhetens langsiktighet, stabilitet og gjennomføringsevne vil bli vurdert. Manglende rapportering i tidligere saker vil bli vektlagt.

Dersom det i et langsiktig perspektiv vurderes at en virksomhet har et annet aktivitetsomfang enn det Troms og Finnmark fylkeskommune mener er rimelig, kan Troms og Finnmark fylkeskommune justere ned nivået på driftstilskuddet.

En reduksjon skal være varslet og skje gradvis slik at tilskuddsmottaker har anledning til å justere virksomhetsnivået.

Ved andre særlige forhold (f.eks. reduksjon av den samlede budsjettrammen til rådighet, tilskuddsmottakers manglende oppfyllelse av vilkårene, mislighold av tilskudd, mangelfull rapportering, e.l.) kan tilskudd falle bort uten nedtrapping eller forvarsel.

Er ikke kravene i tilskuddsbrevet oppfylt eller siste årsrapport ikke mottatt innen 31. august, kan ikke driftsstøtte fra denne ordningen påregnes påfølgende budsjettår. Tilskuddet kan avkortes hvis tiltakene ikke gjennomføres etter innsendte planer.

Troms og Finnmark fylkeskommune kan i tillegg til opplysningene i søknaden:

 • kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden;
 • innhente nødvendige opplysninger fra andre myndigheter.

Slik behandles søknaden

Sakene forberedes administrativt etter søknadsfristens utløp. Ved manglende opplysninger i søknaden vil dette bli etterspurt.

Fylkesrådet gjør vedtak om fordeling av midlene. Vedtak publiseres på fylkeskommunens nettsider i etterkant av fylkesrådets behandling.

Alle søkere mottar vedtaksbrev så snart saksprosessen er avsluttet. Vedtaksbrevet inneholder:

 • Vilkår for bruk og utbetaling av tilskuddet
 • Begrunnelse for eventuelt avslag
 • Informasjon om klageadgang

Utbetaling

75 prosent av tilskuddet utbetales etter vedtak.

Resterende utbetaling skjer i september etter anmodning fra søker sammen med en foreløpig rapport over driftsåret.

Regnskap og rapporteringsskjema

Det skal gjøres kjent at virksomheten er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Logo lastes ned her

Dersom det innvilges tilskudd vil tilskuddsmottaker få tilsendt en kontrakt for mottak av tilskudd, der vilkårene for tilskuddet og krav til rapportering fremkommer. 

Senest 31. august påfølgende år skal det sendes inn årsberetning og årsregnskap. Det skal også være levert tilfredsstillende rapport og regnskap for tidligere tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Rapporten skal inneholde:

 • Regnskapsrapport. Krav til regnskapsrapportering:
 • Revisjon: Det kreves revisorbekreftet regnskap for driftstilskudd. For språk- og kultursentre eid av kommuner skal regnskapet revideres sammen med kommunens regnskap. Resultatrapport/årsrapport/årsmelding skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort i virksomheten (aktiviteter og tiltak) og hvem som er nådd. Rapporten skal også inneholde en skjønnsmessig vurdering av resultatene som er oppnådd i forhold til det målet som var satt for virksomheten.

Regnskapet skal være satt opp i samsvar med budsjett og planlagte aktiviteter jamfør søknaden.

Troms og Finnmark fylkeskommune kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene for tildelingen er oppfylt gjennom å be om opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen.

Du vil få varsel om rapportering før rapporteringsfristen. Hvis det ikke rapporteres innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Dersom du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse.

Rapporteringsskjema

Rapporteringsskjema for driftstilskudd

Rapporteringsfrist 

31. august året etter tilskuddsåret.

Klageadgang

Vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven § 20 første ledd.

Klagen skal sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune for behandling i første instans, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd a).

Styringsdokument

Forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur

Til toppen