Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - prosjekttilskudd

Tilskuddsordningen ble flyttet til Kulturdirektoratet 1. januar 2023.

Tilskuddsordningen ble flyttet til Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet) 1. januar 2023. Mer informasjon finner du på Kulturdirektoratets nettsider. 

Formål 

Tilskuddsordningen skal:

 • bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk;
 • fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak.

Kvenske/norskfinske miljøer utenfor Troms og Finnmark kan også søke.

Hva kan det søkes prosjekttilskudd til? 

 • Prosjekter som har som formål å revitalisere kvensk språk.
 • Prosjekter som har som mål å fremme kvensk og norskfinsk kultur.
 • Tiltak for å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos kvenske og norskfinske barn og unge.
 • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene og norskfinnenes situasjon.
 • Prosjekter om kvensk språk og kultur over landegrensene.

Tiltak/prosjekter som mottar tilskudd må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge.

Prosjekter skal være tidsavgrensede og gjennomføres i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet.

Det kan vurderes støtte over flere år ved særskilte prosjekter. Det skal likevel rapporteres på prosjektet hvert år.

Det kan ikke tildeles midler til rene forskningsprosjekter.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer eller personnummer.
 • Søkerens særlige kompetanse/kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket.
 • Beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen.
 • Framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden.
 • Budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt støtte fra andre kilder. 
 • Eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden.
 • Eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Framdriftsplan for prosjektet.
 • Budsjett med finansieringsplan.
 • Eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen.
 • Organisasjoner må legge ved dokumentasjon på valgt styre.

Vurdering av søknaden

Troms og Finnmark fylkeskommune avgjør søknaden etter en skjønnsmessig vurdering av søknadsopplysningene.

Troms og Finnmark fylkeskommune kan i tillegg til opplysningene i søknaden:

 • kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden;
 • innhente nødvendige opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene.

Slik behandles søknaden

Sakene forberedes administrativt etter søknadsfristens utløp. Ved manglende opplysninger i søknaden vil dette bli etterspurt.

Fylkesrådet gjør vedtak om fordeling av midlene. Vedtak publiseres på fylkeskommunens nettsider i etterkant av fylkesrådets behandling.

Alle søkere mottar vedtaksbrev så snart saksprosessen er avsluttet. Vedtaksbrevet inneholder:

 • Vilkår for bruk og utbetaling av tilskuddet
 • Begrunnelse for eventuelt avslag
 • Informasjon om klageadgang

Vilkår for bruk og utbetaling av tilskuddet

 • Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden og etter de forutsetninger som er oppgitt i tilskuddsbrevet.
 • En eventuell omdisponering av midlene skal godkjennes av Troms og Finnmark fylkeskommune på forhånd.
 • Dersom Troms og Finnmark fylkeskommune ikke godkjenner endringen, kan tilskuddet bli trukket tilbake og utbetalte midler kan kreves tilbakebetalt.
 • Kan ikke prosjektet gjennomføres, skal Troms og Finnmark fylkeskommune informeres så raskt som mulig.
 • Arbeidsgiveravgift av eventuelle lønnsutgifter inngår i tilskuddsbeløpet, tilskuddsmottaker er ansvarlig for innrapportering til ligningsmyndighetene.
 • Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene.

Det skal gjøres kjent at prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark fylkeskommunes logo kan lastes ned her

Regnskap og rapporteringsskjema

Mottakere av prosjekttilskudd skal levere rapport og regnskap for bruken av tilskuddsmidlene, innen 31. mars året etter prosjektet ble gjennomført. Det skal også være levert tilfredsstillende rapport og regnskap for eventuelle tidligere tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Rapporten skal inneholde:

 • Regnskapsrapport. Krav til regnskapsrapportering:
 • Revisjon: For tilskudd over 200 000 kroner kreves det revisorbekreftet regnskap
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort i prosjektet (aktiviteter og tiltak) og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Dersom tilskudd er gitt til et kurs, arrangement eller lignende må det også oppgis hvor mange som har deltatt. Rapporten skal også inneholde en skjønnsmessig vurdering av resultatene som er oppnådd i forhold til det målet som var satt for prosjektet

Regnskapet skal være satt opp i samsvar med budsjett og planlagte aktiviteter jamfør søknaden.

Troms og Finnmark fylkeskommune kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene for tildelingen er oppfylt gjennom å be om opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen.

Du vil få varsel om rapportering før rapporteringsfristen. Hvis det ikke rapporteres innen fristen, bortfaller resten av tilskuddet automatisk.

Dersom du har behov for å utsette en rapporteringsfrist, ta kontakt med saksbehandler i god tid før fristen slik at vi kan vurdere utsettelse.

For rapportering benyttes elektronisk rapporteringsskjema.

Rapporteringsskjema

Rapporteringsfrist for prosjekttilskudd: 31. mars året etter gjennomført tiltak/prosjekt.

Rapporteringsskjema for prosjekttilskudd

Mislighold av tilskudd

Dersom tilskuddsmidlene ikke blir benyttet etter forutsetningene, eller at tilskuddet er gitt på grunnlag av uriktige opplysninger fra søker, kan dette få konsekvenser for fylkeskommunens vurdering av framtidig støtte. Det kan være aktuelt å kreve midlene tilbakebetalt, helt eller delvis.

Klageadgang

Vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningslovens § 20 første ledd.

Klagen skal sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune for behandling i første instans, jf. forvaltningslovens § 32 første ledd a).

Styringsdokument

Forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur

Til toppen