Regionale midler til kvenske/norskfinske formål i Troms

Denne søknadsordningen finansieres med regionale midler, og støtten går til tiltak i Troms.

Formål

Formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Troms.

Med midlene ønsker vi å jobbe mot bl.a. følgende mål:

 • Styrking og økt bruk av kvensk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i kvensk og norskfinsk kultur, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, særlig overfor barn og unge

Hvem kan søke?

Støtten kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Tilskuddsposten er begrenset og når den er brukt opp er det ikke lenger mulig å søke midler fra denne posten for inneværende budsjettår.

Søknadsskjema

Kriterier for tildeling

 • Som hovedregel støttes kun tiltak i Troms.
 • Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Troms og Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Det skal i utgangspunktet ikke tildeles midler til søknader eller prosjekter som er vurdert eller hører inn under andre stønads- eller tilskuddsordninger i Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Søknader må fremme målsettingene i eksisterende planverk:
 • Søknader som vektlegger kvensk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til promotering og produksjon.
 • Det ytes normalt ikke støtte til drift.
 • Det ytes ikke støtte til innkjøp av utstyr.
 • Nye prosjekter/tiltak samt prosjekter/tiltak med regional betydning prioriteres.
 • Maksbeløp for tilskudd er kr. 50 000.

Søknaden må inneholde:

 • Målgruppe
 • Vedtatte målsettinger for tiltaket/prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse og tidsplan som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Budsjett med finansieringsplan
 • Ansvarlig person

Slik utbetales støtte

Søkere som blir tildelt støtte, mottar tilskuddsbeløpet etter at Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Troms og Finnmark fylkeskommune via EHF senest innen 1. desember i tilskuddsåret. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales.

Les om hvordan sende oss faktura her

Regnskap og rapportering

Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Troms og Finnmark fylkeskommune etter gjennomføring. Det kan sendes til postmottak@tffk.no.

Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.

Ved eventuell kunngjøring (annonser/plakater/program og lignende) bør det fremgå at tiltaket støttes av Troms og Finnmark fylkeskommune.

Klageadgang

Dersom bestemmelser i dette reglement endres, vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne regnes å gi føringer for eventuelle nye enkeltvedtak. Endring av reglene kan ikke gis tilbakevirkende kraft.

Tildeling eller avslag på søknader kan påklages i medhold av Forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig til Troms og Finnmark fylkeskommune innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt.

Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

Kontakt

 

Lene Hansen

Spesialrådgiver, Kunst- og kulturutvikling - Troms

Send e-post til lene.hansen@tffk.no

Telefon: +47 77 78 80 13

Mobil: 97 77 34 90

Til toppen