Arktisk samspill mellom lokalmat, reiseliv og kreativ næring

Lokalmat, reiseliv og kreative næringer er næringer som gjennom samarbeid har potensiale for økt verdiskapning. Samarbeid mellom næringene skal bidra til å styrke næringene, skape flere arbeidsplasser, økt bolyst og stedsattraktivitet. Et samspill mellom næringene vil også bidra til styrket identitet, tilhørighet og felleskap.     

Tilskuddsordningen skal stimulere til gode utviklingsprosjekter som bidrar til nytenkende næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Tiltak og aktiviteter skal tilrettelegge og mobilisere for økt samarbeid og samhandling med fokus på lokalbefolkning og besøkende samtidig som bærekraftperspektivet ivaretas. Ordningen skal i minst mulig grad benyttes til kartleggingsaktiviteter.

Søknader hvor minimum to og/eller tre av næringene er representert vil bli prioritert. Dette kan være samarbeid mellom kreativ næring og lokalmat, lokalmat og reiselivssamarbeid eller samarbeid mellom reiseliv (opplevelser) og kreativ næring. 

Hvem kan søke?

De som kan søke på utlysninger er bedrifter i samarbeid, organisasjoner, kommuner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling i Troms og Finnmark. 

Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms og Finnmark og prosjekter skal ha nedslagsfelt i det geografiske Troms og Finnmark. 

Forankring 

Prosjektene skal være forankret i relevante planer og strategier som Den politiske plattformen til fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune “Et sterkt nord”, Matstrategi Troms og Finnmark samt FNs 17 bærekraftsmål. I tillegg må søkere forankre prosjekt i egne planer og lokale/regionale strategier. 

Kriterier for tildeling 

Tiltakene det kan søkes om midler til må oppfylle følgende kriterier; 

 • Minimum to av næringene fra utlysningen skal være representert i prosjektet gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. En av aktørene står som søker.  
 • Det skal synliggjøres hvordan prosjektets aktiviteter og målsetning bidrar til å forbedre FN bærekraftsmål og delmål. Både positive og negative effekter skal synliggjøres.  
 • Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms og Finnmark og prosjekter skal ha nedslagsfelt i det geografiske Troms og Finnmark. 

Tiltakene det kan søkes om midler til må i tillegg oppfylle to eller flere av disse kriterier:  

 • Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling innen næringene lokalmat, kreativ næring og reiseliv  
 • Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser  
 • Bidra til attraktive lokalsamfunn for næringsliv, innbyggere og besøkende  
 • Bidra til samhandling og samarbeid som løser felles problemstillinger på tvers av kommunegrenser   

Vilkår for støtte  

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats   
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres 
 • For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å 
 • Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke   
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte   
 • Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette  

Krav til søknaden  

 • Det skal foreligge dokumentasjon på at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler må legges ved søknaden).   
 • Søknader registreres i portalen www.regionalforvaltning.no   
 • Det skal i søknaden vektlegges forventede resultater og effekter. Det må være tydelige mål for prosjektet og både resultat- og effektmål skal være målbare (SMARTE mål) 
 • Prosjekter må forankres i relevante planer og strategier.  
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter       
 • Aktiviteter må beskrives med tydelig samsvar med kostnadsplanen, og kostandsplanen skal ha et realistisk kostnadsbilde.  
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet  

Søknader som ikke oppfyller krav til søknaden, vil bli avist og ikke evaluert.  

Støttenivå 

Rammen for ordningen er 7,1 millioner kroner. Det gis støtte til inntil 50 % av godkjente kostnader. Støtteandelen fra Troms og Finnmark fylkeskommune kan være minimum kroner 100 000 og maks kroner 700 000. Veiledende satser; forprosjekt opptil kroner 400 000 og hovedprosjekt opptil kroner 700 000. Prosjektene bør være avsluttet innen utgangen av 2022. 

Søknadsfrist 

I perioden fra 8. mars – 9. april åpnes det opp for at potensielle søkere kan gjennomføre dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune for prosjektpresentasjon.  

Søknadsfrist 15. april 2021.

Til toppen