Bærekraftig verdiskaping og matproduksjon i nord

Målet med ordningen er å styrke produsentmiljøer i Nordland, Troms og Finnmark, motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk. Søknadsfrist er 1. oktober 2023. 

Du kan søke om støtte prosjekter som omhandler følgende: 

 • Økonomi og lønnsomhet
 • Økt bruk av utmarksbeite i nord
 • Øke totalberedskapen gjennom økt matproduksjon  

Se under for detaljert informasjon. 

Prosjekt med effekt i hele landsdelen og som den enkelte bonde lett får effekt av, er ønsket. Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.

Prosjekter knyttet til bær, grønnsaker og potet skal om mulig være forankret i Handlingsplanen for bær-, grønnsaker og bær som er under utarbeiding (jfr. pkt. 6 i fylkesrådssak 236/23).

I søknaden må det fremgå hvilken arbeidspakke søker tar sikte på å drive et prosjekt innenfor. Videre må det fremgå hvilket geografisk område prosjektet vil ha effekt.

Hvem kan søke?

 • Lag og organisasjoner
 • Kommuner
 • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
 • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Hvordan søke?

Søknad sendes inn via Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 1. oktober 2023.

Krav til søknad

 • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i oppstartsbrev og forskrift for satsing på bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i nord
 • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det gis som hovedregel tilskudd på inntil 75 prosent av godkjente kostnader. I særskilte tilfeller kan tilskudd på 100% av godkjente kostnader innvilges.
 • Det skal fremgå hvilken arbeidspakke prosjektet skal bidra til å løse
 • Geografisk område tiltaket vil ha effekt skal fremgå.
 • Prosjekter som omfatter hele Nord-Norge blir prioritert.
 • Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Det oppfordres til samarbeidsprosjekt.

 

Retningslinjer

Bruk av midlene er i tråd med satsingens formål og forskrift for ordningen gjelder midler bevilget over Jordbruksavtalen. Matchingsmidler bevilget av fylkeskommunene brukes i tråd med ordningens formål.

Oppdragsbrev og oppstartsbrev finner du her

Forskrift for ordningene finner du her

Det kan gis støtte til prosjekt som varer inntil 3 år.

Kontaktpersoner

Troms

Kjetil Helstad

E-post: Kjetil.helstad@tffk.no 

Tlf.: 909 11 637

Finnmark

Cathrine Berg Johannessen

E-post: cathrine.johannessen@tffk.no

Tlf.: 476 24 254

Til toppen