Bærekraftige destinasjoner i Troms

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler for 2022. Målet for utlysningen er utviklingsprosjekter som fører til bærekraftig og verdiskapende utvikling innen natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårsarbeidsplasser, og prosjekter som bidrar til økt samarbeid og samhandling mellom aktørene.   

Støtte søkes via Regionalforvaltning.no

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om støtte til prosjekter med en støtteandel opp til kr 500 000 per prosjekt. ​

Hvem kan søke​

Destinasjoner, bransje- og interesseorganisasjoner innen reiseliv og offentlige aktører som er lokalisert i Troms. Forpliktende avtaler skal ligge ved søknaden. Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms og prosjekter skal ha nedslagsfelt i Troms.

Enkeltbedrifter bes søke Innovasjon Norge Arktis.​

Søknadsfrist​ 

Søknader behandles løpende, og utlysningen er åpen frem til 30. september 2022, eller så langt det er midler igjen på tilskuddsordningen.

Tema for utlysningen​

Prosjekter som støtter opp under en bærekraftig reiselivsnæring som gir sunn og lokal verdiskapning i Troms.​

 • ​Prosjekter som legger til rette for økt samarbeid og samhandling gjennom nye strukturer, på lokalt og/eller regionalt nivå, for å løse felles utfordringer ​
 • ​Utviklingstiltak som gir helårs arbeidsplasser (opplevelsesturer, aktivitetsturisme, kunst- og kulturturisme og byturisme)​
 • ​Prosjekter som kan bidra til grønnere reiser og mer fremtidsrettete transportløsninger​
 • ​Utviklingstiltak som legger til rette for økt samhandling og samarbeid om kapasitet og kompetanse for økt effektivitet​
 • ​Tiltak som kan fremme kompetanseheving, forsking og innovasjonsarbeid i reiselivsnæringen​
 • ​Andre fellestiltak som bidrar til bærekraftig utvikling av opplevingsnæringene i Troms​

Tildelingskriterier ​

Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å prioritere prosjekter som:​

 • ​Prosjekter som bygger opp under den politiske plattformen "Et sterkt Nord" og fylkeskommunens strategier og planer​
 • ​Prosjekter som gir en beskrivelse av hvordan partnerskapet i prosjektutviklingen har identifisert og satt mål for hvordan prosjektet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Næringsavdelingen har definert FN bærekraftsmål 8, 11, 12, 14, 15 og 17 som relevante for reiselivsnæringen i fylket.​​
 • ​Prosjekter som bygger samarbeid på tvers av sektorer, geografier og aktører (se Hvem kan søke). De aktører som prosjektet vil ha betydning for, skal bidra som aktive deltakere i prosjektet. I forbindelse med et hovedprosjekt bør målgrupper/sluttbrukere delta i en eller flere arbeidspakker, eller bidra med betydelig innsats i prosjektet på annet vis. I forbindelse med forprosjekter bør ønske og behov om prosjekt og tiltak komme fra relevante aktører og kunne dokumenteres i søknad. Målgrupper/sluttbruker bør delta i styringsgrupper eller liknende.​
 • ​Har tydelige og konkrete mål og målbare resultater der prosjektets aktiviteter og resultater skal bidrar til en mer bærekraftig reiselivsnæring. Effekt og nytteverdi skal beskrives. Søkere bes benytte seg av «SMARTE mål» i beskrivelsen. ​
 • ​Aktiviteter må beskrives med tydelig samsvar med kostnadsplanen, og kostandsplanen skal ha et realistisk kostnadsbilde (kostnadseffektivt)​

​Tilskuddet skal ikke brukes til:​

 • ​Prosjektaktiviteter som allerede er gjennomført på søknadstidspunktet ​
 • ​Løpende driftskostnader i næringsvirksomheter eller organisasjoner​
 • ​Kausjon eller annen økonomisk garanti​
 • ​Direkte eller indirekte investeringer i virksomhetens egenkapital​
 • ​Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter​
 • ​Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte oppgaver som er utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre​
 • ​Avsetting av midler til uspesifiserte fond, som ikke omfatter delegerte midler til kommuner, regionråd eller andre forvaltere​
 • ​Politikkforberedende aktiviteter internt hos eller i regi av den som tildeler tilskuddene, innbefattet kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser​

Utforming av søknad​

 • Søknadsskjema må fylles ut i sin helhet i regionalforvaltning.no​
 • ​Det skal fremgå plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter​
 • ​Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg. Disse skal være forpliktende samarbeidsavtaler med tydelig rolle- og ansvarsfordeling som synliggjøres i budsjett. ​
 • ​Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg​
 • ​Andre vedlegg: spesifisert budsjett, milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende som er relevante for søknaden​

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen​​.

Vilkår for støtte​

 • ​Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats​
 • ​Ved egeninnsats (se timesats under) som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres/ fremgå av budsjett​
 • ​Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette

Timesats​

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres. Ved beregning av timesatser gjelder i hovedsak følgende regler:​

 • ​Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.​
 • ​Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.​
 • ​En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.​

Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor må dette beskrives og behovet dokumenteres.​​

Støttenivå​

Ramme for utlysningen er 2 millioner kroner. Det gis støtte til inntil 50% av godkjente kostnader. ​

Rammene for enkeltprosjekter er kr 500 000.​

Behandlingsprosedyre​

Søknader behandles med bakgrunn i forskrift, regionale planer og strategier, statsstøtteregelverk og krav satt i utlysning. ​​

Søkere oppfordres til å ta kontakt med kontaktpersoner for ordningen for veiledning (se nederst). ​

Troms og Finnmark fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på våre hjemmesider i forbindelse med støtte til prosjektet.​

Søk støtte via Regionalforvaltning.no

Til toppen