Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Har du et utviklingsprosjekt som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer, skape næringsutvikling, og tilrettelegger for samarbeid og samhandling?

Målsettingen med tilskuddsordningen er å stimulere til gode utviklingsprosjekt som bidrar til nytenkende og bærekraftig næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn gjennom konkrete aktiviteter for næringsutvikling. Ordningen skal i minst mulig grad benyttes til kartleggingsaktiviteter.  

Prosjekter som legger til rette for samarbeid og samhandling mellom flere aktører, på lokalt eller regionalt nivå, for å løse en felles eller overordnet problemstilling, vektlegges positivt. Det samme vil prosjekter som fokuserer på tematikk som bærekraft, digitalisering, innovasjon og nyskaping samt prosjekter som svarer på viktige utfordringer knyttet til lange avstander, miljø, og bedrifters tilgang på riktig kompetanse.

Målgrupper for utlysningen 

De som kan søke på utlysninger er bedrifter i samarbeid, organisasjoner, kommuner, offentlige aktører og frivillige organisasjoner relatert til næringsutvikling i Troms og Finnmark.

Forankring 

Søknadene skal forankres i den politiske plattformen til fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune “Et sterkt nord” og FNs 17 bærekraftsmål. I tillegg må søkere forankre prosjekt i egne planer og lokale strategier.

Kriterier for tildeling 

Tiltakene det kan søkes om midler til må oppfylle følgende kriterier; 

 • Det skal synliggjøres hvordan prosjektets aktiviteter og målsetning bidrar til å forbedre FN bærekraftsmål og delmål. Både positive og negative effekter skal synliggjøres.  
 • Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms og Finnmark og prosjekter skal ha nedslagsfelt i det geografiske Troms og Finnmark. 

Tiltakene det kan søkes om midler til må i tillegg oppfylle to eller flere av disse kriterier:  

 • Bidra til nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i Troms og Finnmark 
 • Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser  
 • Bidra til attraktive lokalsamfunn for næringsliv, innbyggere og besøkende  
 • Bidra til samhandling og samarbeid som løser felles problemstillinger på tvers av kommunegrenser   
 • Bidra til innovasjon og nyskaping  
 • Bidra til å ta i bruk naturressurser på en nytenkende og bærekraftig måte 
 • Bidra til å ta i bruk teknologi på en måte som reduserer avstandsulemper og forenkler og forbedrer hverdagen til næringsliv og innbyggere  

Vilkår for støtte   

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats    
 • Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres  
 • For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å  
 • Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke    
 • Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte    
 • Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette   

Krav til søknaden   

 • Det skal foreligge dokumentasjon på at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler må legges ved søknaden).    
 • Søknader registreres i portalen www.regionalforvaltning.no    
 • Det skal i søknaden vektlegges forventede resultater og effekter. Det må være tydelige mål for prosjektet og både resultat- og effektmål skal være målbare (SMARTE mål)  
 • Prosjekter må forankres i relevante planer og strategier.   
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter        
 • Aktiviteter må beskrives med tydelig samsvar med kostnadsplanen, og kostandsplanen skal ha et realistisk kostnadsbilde.   
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet   

Søknader som ikke oppfyller krav til søknaden, vil bli avist og ikke evaluert. 

Støttenivå  

Rammen for ordningen er 8 millioner kroner. Det gis støtte til inntil 50 % av godkjente kostnader. Støtteandelen fra Troms og Finnmark fylkeskommune kan være minimum kroner 100 000 og maks kroner 500 000. 

Søknadsfrist  

I perioden 8. mars til 23. april åpnes det opp for at potensielle søkere kan gjennomføre dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune for prosjektpresentasjon.  

Søknadsfrist 29. april 2021. 

Spørsmål? Kontakt oss! 

Til toppen