FORREGION Arktis (Finnmark)

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. 

Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre forskning.

Om utlysningen

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Bedrifter i Troms og Finnmark med liten eller ingen forskningserfaring kan søke om støtte til FoU-prosjekter. Bedriften må ha ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre forskning.

Prosjektideen må ha som mål å utvikle en innovasjon som kan bidra til digitalisering, bærekraftig verdiskapning, teknologi eller grønn omstilling i Troms og Finnmark. Bedriften må samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Søknaden retter seg inn mot ett eller flere av følgende tema:

 • Digitalisering
 • Grønn Omstilling
 • Bærekraft
 • Teknologi

Regional utvikling

 • Vareproduserende industri
 • Skog og tre
 • Landbruk og mat
 • Miljø, klima og fornybar energi
 • Maritim
 • Marin
 • Helse og velferd
 • Utdanning
 • Reiseliv/opplevelser/kultur
 • Region- og stedsutvikling
 • Varehandel og tjenesteytende sektor

Hvem kan søke?

Bedrifter uten eller med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser, eller tjenester som kan bli styrket ved hjelp av forskning, kan søke om tilskuddsmidler. Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond (RFF) eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, blir regnet som erfarne i denne sammenheng, og kan ikke søke.

Bedrifter som søker må ha adresse eller vesentlig aktivitet i Finnmark eller Troms.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften som søker skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden ble sendt inn. Administrativt ansvarlig er den personen i bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen ovenfor Troms og Finnmark fylkeskommune. Dersom prosjektet er et samarbeid mellom flere bedrifter, skal prosjektansvarlig bedrift sende inn søknad på vegne av alle samarbeidspartnere.

Det oppmuntres til mangfold og god kjønnsbalanse i prosjektorganiseringen.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha faglig kompetanse på temaområdet i søknaden og/eller prosjektkompetanse.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig bedrift eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til FoU-leverandør

Forskningsorganisasjonen som deltok i prosjektet, skal registreres som FoU-leverandør i søknadsskjemaet. Vi bruker forskningsrådet sin liste over godkjente forskningsorganisasjoner. Bare organisasjoner som står på denne listen, kan være norske FoU-leverandører.

Utenlandske offentlige universitet og institutt kan også være FoU-leverandør, men leverandøren sin faglige kompetanse på relevante fagområde i prosjektet må være godt dokumentert.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektet skal være innen kategoriene industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Nærmere beskrivelse av hva dette innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos virksomheten
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets sin nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Ramme for støtte

Bedrifter i Finnmark kan søke om støtte mellom kr. 100 000 og kr. 200 000 til et forprosjekt i FORREGION Arktis Troms og Finnmark. Det er krav til egeninnsats.

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket mellom kr. 100 000 og kr. 200 000 kroner og inntil 50 prosent av godkjente prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.

Minst 70 % av støttebeløpet må brukes til kjøp av FoU fra godkjent forskningsorganisasjon.

Graden av støtte til prosjektkostnader i bedriften avhenger av innhold og type FoU-aktivitet i prosjektet, slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder størrelse på bedriften, forskningsaktivitet, arbeidsgiveravgift og samarbeidskonstellasjoner i prosjektet.

Om prosjektet har samarbeidspartnere skal aktivitetene deres synliggjøres både i budsjettet og i arbeidspakkene i prosjektbeskrivelsen. Deltakerne i prosjektet kan ikke motta høyere støttegrad enn egenandelen de bidrar med i prosjektet. Dette betyr at om en bedrift bidrar med 10% egeninnsats kan bedriften ikke motta mer enn 10% i tilsagn.

For innvilgede søknader vil støtten bli fastsatt i tilsagnet.

Egenfinansiering

Bedriften må bidra med minimum 50% egenfinansiering av samlede kostnader i prosjektet. Egenfinansieringen kan være kontanter og/eller lønnsutbetalte timer hos ansatte i søkerbedriften eller samarbeidende bedrifter. Slike personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av reelle og regnskapsutførte utgifter.

For å finne rett timesats må du bruke Forskningsrådets sin veiledning for utregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere.

Andre relevante driftskostnader kan også inngå som en del av egeninnsatsen. Innholdet i slike må komme tydelig frem i søknaden.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes som medfinansiering.

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier
 • kartlegging av forskningslitteratur

Rapportering og utbetaling

All rapportering og anmodning om utbetaling skal skje via Regionalforvaltnings sider

Prosjektansvarlig bedrift må opprette en ny brukerkonto eller benytte eksiterende brukerkonto – se brukerstøtte for regionalforvaltning.no

Søk på FORREGION FINNMARK-utlysningen via Regionale forskningsfond sin side her

 

Kontaktinformasjon:

Finnmark:

Mariam Jensen, 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
E-post: mariam.jensen@tffk.no
Tlf: 920 17 167

Kompetansemeglere i Finnmark

En kompetansemegler er en person med stor kjennskap til næringslivet. Den har også et stort kontaktnettverk som bistår bedriften med å identifisere mulig forskingspotensial i egen bedrift, finne mulige samarbeidspartnere, sette bedriften i kontakt med andre som har komplementerende kompetanse og som generelt bidrar til at bedriften øker sjansen for videre forskning og innovasjonsarbeid.

Kompetansemeglere fungerer som et bindeledd mellom bedrifter og forskningsmiljøene/institusjonene.

Sápmi Næringshage 

Antje Schlecht 
Telefon: 96 74 38 33
Mail: antje@sapminh.no

Are Nedrejord 
Telefon: 911 49 562
Mail: are@sapminh.no

Renate Porsanger 
Telefon: 453 75 999
Mail: renate@sapminh.no

 

Linken Næringshage

Tom Eriksen
Telefon: 95 29 83 71
Mail: tom@linken-nh.no

Orinor Næringshage 

Astrid Tugwell
Telefon: 95 77 63 43 
Mail: at@orinor.no

Rune Rauto
Telefon: 48 19 79 50
Mail: rune@orinor.no

Nordkappregionen næringshage

Stig Hansen 
Telefon: 92 88 37 99
Mail: stig.hansen@nordkappnh.no

Pro Barents

Trine Bredal-Hauan
Telefon: 90 62 45 94
Mail: tbh@probarents.no

Hermetikken Kulturnæringshage

Mette Westlie 
Telefon: 41 02 15 91
Mail: mette@hermetikken.no

Til toppen