Kystskogbrukmidler 2021

Fylkeskommunene har fra 1. januar 2020 fått ansvaret for å videreutvikle den prosjektrettede satsingen. Det er Trøndelag fylkeskommune som administrerer ordningen.

Melding om Kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt i fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene, inkluderer Skognæringa Kyst og Statsforvalterne.

Geografisk dekker satsingen fylkene Agder, Rogaland, Vestland, Møre- og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Kystskogbruket v/ fylkeskommunene mottar årlig Kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til Kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten for å videreutvikle et næringsrettet skogbruk.

Samlet ramme for ordningen i 2021 er kr 6 mill. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene, etter søknad, i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter. For 2021 overfører de andre kystfylkene sine tildelinger til Trøndelag fylkeskommune, som skriver tilsagnsbrev og håndterer utbetalinger til søker.

Formålet med ordningen er å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket (2015) og vedtatte strategiplan for oppfølging av Kystskogmeldingen. Prosjektene skal være fellestiltak, og forankret i arbeidet som er gjort i Kystskogbruket.

Merk at fristen for å søke er 28.05.21

Hvordan søke?

Ordningen er søkbar i Regionalforvaltning – Trøndelag

Ved spørsmål om innhold i søknaden kontakt Trøndelag fylkeskommune:

Odd Arne Bratland, tlf. 90 77 43 24, e-post oddbra@trondelagfylke.no.

Til toppen