Kystskogbrukmidler 2023

Målet med tilskuddsordningen er å løse kystskogbrukets utfordringer, og videreutvikle et næringsretta skogbruk langs kysten, blant annet gjennom infrastrukturtiltak og kompetanse.

Det er i 2023 satt av 6 millioner kroner til ordningen.

Kystskogbruket v/ fylkeskommunene fra Agder til Troms og Finnmark mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.

Hva kan det søkes penger til?

Søknadene skal bidra til å realisere målsetningene i Melding om Kystskogbruket 2022.

Midlene skal i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter og slik at prosjekter som best bygger opp under formålet med ordningen blir prioritert.

Prosjektene skal være fellestiltak.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. april 2023.

Gå til regionforvaltning.no for å sende søknad

Til toppen