Tilskudd til miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark. Søknadsfristen er 15. oktober.

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til at næringslivet og øvrige virksomheter i Finnmark øker sitt fokus på bærekraft, og at vi sammen øker tempoet for å bidra til det grønne skiftet.

Hva er miljøsertifisering?

Miljøsertifisering er anerkjente og effektive verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.  Sertifisering gir virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner blant områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Miljøsertifiseringen handler om å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Det gis tilskudd til følgende sertifiseringsordninger:

  • Miljøfyrtårn
  • ISO 14001
  • EMAS
  • Svanemerket
  • Debios Ø-merke for økologiske produkter
  • EUs offisielle miljømerke Ecolabel

Hvem kan søke?

Finansiering til tilskuddet ble i 2019 vedtatt politisk i tidligere Finnmark fylkeskommune og ordningen er derfor forbehold kommuner og virksomheter i Finnmark.

Klynger og bedriftsnettverk må søke samlet på vegne av tre eller flere bedrifter. Det vil si at minst tre små og mellomstore bedrifter med etablert virksomhet i Finnmark må søke samlet. Kommuner og offentlige virksomheter oppfordres også til å søke samlet.

Finansieringsrammer:

Hver virksomhet kan søke om tilskudd på inntil 50% av kostnadene.  Hver virksomhet kan få inntil kr 20.000 i tilskudd. Eksterne kostnader og egne timer godkjennes som kostnadsgrunnlag.

Virksomheter kan bare få tilskudd til selve sertifiseringsprosessen. Tilskuddet kan ikke benyttes til å dekke konkrete utbedringstiltak for å nå kravene til miljøsertifisering.

Krav og vilkår:

  • Tilskudd kan ikke innvilges til tiltak som er igangsatt før søknaden sendes. Dette betyr at fakturaer og andre grunnlagsdokumenter i rapporteringen ikke må være datert tidligere enn søknaden.
  • Tilskudd utbetales etter rapportering fra virksomheten, med dokumentasjon på utgifter og godkjent miljøsertifisering.

Søknadsfrist: 15. oktober

Hvordan søke?

Send søknad via www.regionalforvaltning.no

Til toppen