Nettverks- og klyngeprosjekter

Har du et klyngeprosjekt som bidrar til innovasjon og nyskapning gjennom å ta i bruk naturressursene på en nytenkende og bærekraftig måte?

Søknadsfrist: 01.06. 2020.

Målsetning for ordningen

Målsetningen med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser ved å ta i bruk naturressursene våre på en nytenkende og bærekraftig måte gjennom bruk av innovasjon.

Ordningens omfang

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene og inntil 400 000 kroner totalt.

Målgruppen for utlysningen 

Målgruppen for tilskuddsordningen er initiativer med ambisjon om å søke opptak i NIC-programmet eller eksisterende NIC-klynger dersom det er tiltak som er relevante og kan støttes av fylkeskommunen. Forhenværende NIC-klynger som fortsatt arbeider ut fra NIC-metodikken innen prioriterte fagfelt samt andre relevante klynger og nettverk.

Forankring

Søknadene skal forankres i den politiske plattformen til fylkesrådet for Troms og Finnmark fylkeskommune “Et sterkt nordI tillegg må søkere forankre prosjekt i egne planer og lokale strategier.

Totalrammen for ordningen er 5 millioner kroner.

Kriterier for tildeling 

Tiltakene det kan søkes om midler til må oppfylle to eller flere av disse kriterier: 

 • Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i det nye fylket 
 • Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser 
 • Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger  
 • Bidra til innovasjon og nyskaping 
 • Bidra til å ta i bruk naturressurser på en nytenkende og bærekraftig måte 
 • Bidra til å ta i bruk teknologi på en måte som reduserer avstandsulemper og forenkler og forbedrer hverdagen til næringsliv og innbyggere 

Krav til søknaden 

 • Dokumentasjon av at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler) må legges ved søknaden. 
 • Søknader registreres i portalen www.regionalforvaltning.no 
 • Det må være tydelige mål for prosjektet 
 • Prosjekter må forankres i lokale planer og strategier. 
 • Det skal foreligge plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter     
 • Aktiviteter må beskrives med tydelig samsvar med kostnadsplanen. 
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjett 
 • Det skal i søknaden vektlegges forventede resultater og effekter 

Mer om ordningen

Troms og Finnmark har gjennom årene hatt flere vellykkede prosjekter i NIC-programmet på arenanivå, herunder klynger omhandlende sjømat, bioteknologi og reiseliv. Fylkeskommunene har bidratt overfor disse med midler og kompetanse gjennom rådgivning og deltakelse i prosjektenes styringsgrupper. 

Klyngesatsingens formelle start kom i 2002 gjennom etablering av det nasjonale Arena-programmet som i etterkant har blitt påbygde med satsingene Norwegian Center of Expertice (NCE) og Global Center of Expertice (GCE). Til sammen utgjør de tre satsingene programmet Norwegian Innovation Clusters (NIC), hvor hensikten er at bedrifter med likelydende utfordringer og komplementære funksjoner samarbeider om felles utvikling heller enn å konkurrere.  Programmet gir utviklingskapasitet gjennom at både ledelse og tiltak kan støttes i programmet. Erfaringen tilsier at de regionale initiativene har behov for støtte for å organisere arbeidet slik at de blir konkurransedyktige mot klyngeinitiativ fra andre steder i landet hvor det ofte er større bedrifter, tettere geografisk samlinger og bedre tilgang på relevant kompetanse og FoU-miljøer.  

Klyngeverktøyet anses særlig viktig i det nordnorske næringslivet som består at små og mellomstore bedrifter med hver for seg med både begrenset utviklingskapasitet- og tilgang til relevante kompetanse- og FoU-miljøer. 

Klyngeprogrammet er et snevert program med et trangt nåløye. Å utvikle kandidater til programmet er både ressurs- og tidkrevende og arbeidet har derav blitt organisert opp gjennom Arktis Klyngeforum for å sikre at de beste initiativene ivaretas og styrkes, i tillegg til at initiativer som er ferdig med sin arenaperiode i det nasjonale programmet får et etterliv hvor kompetanse og erfaring kan fortsette å virke også etter at den nasjonale finansieringsperioden er over. 

Til toppen