Regionale Forskningsfond

Troms og Finnmark fylkeskommune har et regionalt forskningsfond – RFF Arktis. Fondet har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.

Fondet skal også jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

Gå videre til fondets søknadsportal

RFFNORD har et spesielt ansvar overfor samiske spørsmål, og ønsker å bidra til å bygge sterke samiske forskningsbaserte fagmiljø, samt arbeide for å sikre næringslivet og offentlig sektor forskningsbasert kunnskap om samiske forhold spesielt og urfolk generelt. 

Det er også et mål at fondet skal bidra til et samspill med andre virkemiddelordninger, som for eksempel FORREGION og VIT, nasjonale program fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge Arktis. Det er også viktig at de ulike forskningsmiljøene i Nord-Norge samarbeider med hverandre.

Fondet ønsker å ta et ansvar for at nordnorsk kompetanse hos næringsliv og FoU-institusjoner utveksles slik at nytteeffekten øker.

Til toppen