Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordningen Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) i landbruket. Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Rammen for RT-midlene i 2023 er totalt kr 3,3 millioner kroner fordelt med 1,947 millioner kroner for Troms og 1,353 millioner kroner for Finnmark. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller. I søknaden må det fremgå hvilken region prosjektet vil ha effekt.

Søknadsfrist: 24. mars 2023

Det kan gis støtte til prosjekter som skal:

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift. 

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte fylkeskommunens digitale forvaltningsportal. Søk om midler

Krav til søknad:

  • Søknadene skal være forankret i Regionalt næringsprogram for landbruket 2019 - 2024. Prioriterte satsingsområder er her: Omdømme, Rekruttering, Kompetanse, Agronomi, Melkeproduksjon, Kjøttproduksjon, Potet, grønnsaker og bær, Modernisering av driftsbygninger, Økologisk landbruk, Skogbasert verdiskaping, Videreforedling av mat, Reiseliv, og Inn på tunet og Ut på vidda.
  • Prosjektet det søkes om støtte til skal være forankret i forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling og rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
  • Tilskudd innvilges på grunnlag av godkjent kostnadsoverslag for gjennomføring av planlagte tiltak. Det kan gis tilskudd på inntil 75 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket.
  • Prosjektene skal også være forankret i aktuelle regionale planer og strategier for Troms og Finnmark fylkeskommune. Se TFFKs gjeldende planer og strategier her.
  • Dersom prosjektet har et geografisk virkeområde som strekker seg over både Troms og Finnmark kan det søkes om midler fra begge pottene. Dette krever imidlertid at det legges inn to søknader. Funksjonen «kopier søknad» kan brukes i slike tilfeller.

 

Disse har fått innvilget tilskudd til tilretteleggingstiltak i landbruket tidligere:

Til toppen