Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe. Fondet kan tilby lån til førstegangsinvestering i fartøy og kvote både i åpen gruppe og i lukket gruppe for fiskere som er 35 år eller yngre.

Det kan i tillegg tilbys lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre.

Krav og vilkår til søker og investeringsobjekt

 • Søker skal være bosatt og skattepliktig i Finnmark, og skal være registrert i Fiskermanntallet på blad B
 • Søker må være 35 år eller yngre
 • Søker skal være eier av minimum 67 prosent av fartøyet/foretaket
 • Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Finnmark. Unntak fra denne regelen kan godtas der en har rettigheter på fiskeslag der fiskeriet i stor grad foregår utenfor fylket, eller der en ikke har leveringsmuligheter i fylket
 • Lånet fra rekrutteringsfondet skal være del av en større samlet finansieringsplan

Les vedtekter til rekrutteringsfond for fiskere her (PDF, 431 kB)

Finansieringsrammer

Det kan søkes om lån på inntil 20 prosent av fartøy- og kvoteinvesteringen, maksimalt begrenset til 1.000.000 kroner.

Lånebetingelser

 • Lånet gis som serielån med kvartalsvise avdrag. Første år skal det ikke betales renter eller avdrag.
 • Rentesatsen vil til enhver tid ligge ett prosentpoeng over Norges Banks styringsrente.
 • Total løpetid inntil 12 år (inkludert et års rente - og avdragsfrihet).
 • Lånet sikres med pant i investeringsobjektet, med prioritet etter andre finansieringskilder. I tillegg kan det etableres pant i andre aktiva i selskapet.

Hvordan søke?

Elektronisk søknadskjema

Skjemaet krever pålogging med ID-porten (MinID, BankID, BankID for mobil). 

Det må legges ved dokumentasjon av: 

 • Relevant utdanning/formalkompetanse
 • Relevant praksis
 • Eventuell mentoravtale 
 • Manntallsregisteret 
 • Driftskalkyle 
 • Spesifisert kostnadsoverslag 
 • Regnskap foregående år (om søker er etablert fisker) 

Søknaden går til Innovasjon Norge Arktis for saksforberedelse. Fylkesrådet behandler søknadene. Fylkesrådet har jevnlige møter i løpet av året, der sakene blir behandlet.

Søknadsfrister

Søknadene behandles fortløpende.

Informasjonsbrosjyre

Denne informasjonsbrosjyren (PDF, 621 kB) inneholder all relevant informasjon for søkere til Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark. Brosjyren er tilgjengelig for nedlastning og utskrift. Den kan legges til på nettsider eller skrives ut og legges frem for å kunne gjøre informasjon tilgjengelig for potensielle søkere. 

Til toppen