Tilretteleggende næringsutvikling Troms 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut prosjektmidler med virkeområde i geografiske Troms for 2023.

Midlene skal støtte opp om tilretteleggende nærings- og samfunnsutvikling gjennom innovative og bærekraftige løsninger. Herunder skape arbeidsplasser, sikre kompetanse, løse demografiske utfordringer, bidra til nye samarbeid og tilsvarende.

Forankring

Prosjekter må forankres i Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028 eller Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032 samt den politiske plattformen til Troms og Finnmark fylkeskommune Et sterkere nord.

Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028 med satsingsområdene:

 1. Det grønne næringsliv; Troms skal ha et robust næringsliv med evne til omstilling og økt verdiskapning.
 2. Bærekraftig ressursbruk: Fylkets ressurser skal bidra til økt verdiskaping lokalt gjennom bærekraftig utnyttelse og større grad av videreforedling.
 3. Attraktive samfunn; Troms skal ha inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.
 4. Det arktiske perspektivet; Troms skal være sentrum for nordområdeutviklingen gjennom å ivareta arktiske fortrinn i vår region.

Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032 om helhetlig bærekraft og god besøksforvaltning som rettesnor for utvikling av reisemål og lokalsamfunn med mål om å:

 1. Styrke verdikjeden i reiselivet; Bidra til vekst i reiselivsnæringen gjennom tiltak som fremmer utvikling av et helhetlig og komplett reisemål som er attraktivt og tilgjengelig for gjesten.
 2. Styrke kultur og samhandling; legge til rette for at Nord-Norge drar sammen for å løse felles utfordringer og realisere muligheter gjennom økt samhandling, i næringen, i destinasjonsstrukturen og på tvers av fylkesgrenser.
 3. Bidra til realisering av potensialet i reiselivsnæringen; Tiltak som legger til rette for økt lønnsomhet, profesjonalitet, synlighet, innovasjon og entreprenørskap som bidrar til økt kvalitet på reiselivstilbudene.
 4. Bygge videre på etablert kvalitetsstandard for reiselivet; Gjennom samarbeid i næringen og kompetansehevende tiltak etablere et felles verdigrunnlag og rutiner for kvalitet og vertskap. Bygge stolthet og identitet rundt næringen.
 5. Aktiv involvering og dialog med lokalsamfunnene; Sørge for gode prosesser og aktiv dialog med lokalsamfunnene. Være en pådriver for økt lokal verdiskaping og lokal investeringsvilje i næringene.

Type prosjekt som støttes

 • Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt. Varighet opp til 12 mnd.
 • Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

Hvem kan søke

Bransje- og interesseorganisasjoner, innovasjonsinfrastrukturen i Troms, offentlig forvaltnings- og kunnskapsmiljø relatert til næringsutvikling i Troms og kommuner.

Søkere skal være lokalisert i det geografiske Troms, og prosjekter skal ha nedslagsfelt i Troms.

Enkeltbedrifter og private bes søke Innovasjon Norge.

Søknadsfrist

Det er løpende saksbehandling på utlysningen.

Utlysningen avsluttes når de avsatte midlene er brukt opp, senest 1. september 2023.

Krav til søknaden

En komplett søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Prosjektets forankring i fylkeskommunens næringsstrategi eller fylkeskommunens reiselivsstrategi, og fylkeskommunens politiske plattform må beskrives i søknadsteksten.

Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.

Prosjekter med samarbeidspartnere ut over egen organisasjon må dokumentere dette med samarbeidsavtaler eller annen dokumentasjon.

Prosjektene vurderes mot kvalitet i løsningsforslag, hvor godt de svarer til målsetningen og forankring mot fylkets strategi og politiske plattform. Søknader vurdere også mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Send inn din søknad her

Støttesats

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats. 

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres. 

For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å. 

Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke.

Prosjektet skal være fullfinansiert og det skal foreligge dokumentasjon på dette. 

Til toppen