Tilskudd til dagligvarebutikker i Finnmark

Kommunene i gamle Finnmark fylke har i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune en tilskuddsordning som har som mål å sikre befolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde.

Hvem kan søke?

  • Dagligvarebutikker knyttet til Merkurordninga i utkantstrøk og som har en omsetning på under 4 millioner kroner årlig kan søke.
  • Søkeren må være lokalisert innenfor det geografiske området Finnmark.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. oktober 2023.

Hvordan søke?

Butikken søker til fylkeskommunen i portalen Regionforvaltning. Søker må legge ved nøkkeltallsrapport, siste avlagte regnskap og tilråding fra kommunen. Fylkeskommunen ønsker å ha dialog med kommunene om saksbehandling.

Målsetting og ramme

Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker som tilbyr dagligvarer i slike samfunn.

Ordningens virkeområde er øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen.

Tilskuddene gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til EØS avtalens regler om slike tilskudd. Mer om statsstøtteregelverket finnes her: Statsstøtteregelverket | Innovasjon Norge.

Støtten gis som servicestøtte. Servicestøtta skal dekke utviklings- og driftskostnader som butikkene har for å fylle rollen som lokalt servicesenter. Støtten kan også dekke mindre investeringer som bidrar til å nå målet med ordninga.

Maksimalt tilskudd er satt til kr 50.000.- pr. dagligvarebutikk.

Dagligvarebutikken må ha helårsåpent.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen til dagligvarebutikker i utkantstrøk ble vedtatt av fylkesrådet den 27.06.2023 i sak 244/23: «Det skal settes av 1 mill. kroner til utlysning av «Tilskudd til dagligvarebutikker i Finnmark». Finansiering søkes dekket over Havbruksfond Finnmark 2022»

Tilskuddsordningen til dagligvarebutikker i Finnmark er et pilotprosjekt og gjennomføres som en del av vedtatt næringsstrategi for nye Finnmark.

Til toppen