Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner

Troms og Finnmark fylkeskommune viderefører grunntilskuddsordningen til samiske kulturorganisasjoner i det regionale området Troms i 2023. Grunntilskudd tildeles samiske organisasjoner som driver med kulturaktivitet og har sitt virke i regionen Troms.

Her finner du søknadsskjema (PDF, 341 kB)

Retningslinjer for grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i det regionale Troms

Formål

Grunntilskudd til samiske foreninger skal legge forholdene til rette for levedyktige, frivillige samiske foreninger i det regionale området Troms. Grunntilskudd er et driftstilskudd som gis til lokale samiske foreninger som har kulturarbeid som hovedoppgave, for at disse skal kunne drive sin virksomhet i det regionale området Troms.

Hvem kan søke?

Ordningen omfatter lokallag av fylkes- eller landsdekkende samiske organisasjoner som har kultur- og/eller idrettsaktiviteter som sin virksomhet. For landsdekkende organisasjoner uten fylkesledd, eller for rene fylkeslag, må det være to eller flere lokallag i regionen Troms. Der det kun finnes fylkesledd av landsdekkende organisasjoner regnes fylkesleddet som lokallag etter disse retningslinjene. Dersom et lokallag er medlem av flere samiske organisasjoner gir ikke dette rett til mer enn ett grunntilskudd. Tilskuddsordningen omfatter ikke nærings- og profesjonsorganisasjoner eller institusjoner.

 • Lokallag må ha minst 1/5 av medlemsmassen med bostedsadresse i det regionale Troms.
 • Lokallag som har medlemmer utenfor det regionale Troms får grunntilskudd regnet ut etter sin totale medlemstilslutning og fordelt etter antall medlemmer bosatt i regionen Troms.

Kriterier for tildeling

 • Lokallaget skal være demokratisk styrt og ha minimum fem medlemmer ledet av et styre valgt på årsmøte hvert år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
 • Lokallaget skal ha vedtekter vedtatt på årsmøtet.
 • Lokallaget skal gjennomføre årsmøte hver år. På årsmøtet skal årsmelding og regnskap, samt budsjett og virksomhetsplan behandles.
 • Lokallaget skal ha to årsmøtevalgte revisorer.
 • Interimforeninger er ikke berettiget stønad.

Søknaden må inneholde

 1. Last ned forsideskjema, se lenker for nedlasting i høyre kolonne
 2. Protokoll fra årsmøtet inneværende år.
 3. Godkjent årsmelding for foregående år undertegnet av styret. Årsmeldingen skal inneholde rapport om lagets aktivitet.
 4. Godkjent regnskap fra foreliggende år vedlagt revisorberetning. Av regnskapet skal det framkomme inntekt av kontingent.
 5. Vedtatt budsjett og virksomhetsplan for inneværende år.
 6. Medlemstall for lokallaget med revisorbekreftet antall medlemmer med bostedsadresse i regionen Troms. Det er lagtilslutning per 31.12. foregående år som skal legges til grunn for fordelingen. Medlemstallet skal samsvare med posten i regnskapet for kontingent.
 7. Godkjente vedtekter.

Søknader som mangler nødvendig innhold kan bli avvist.

Søknadsfrist

Frist for innsending av grunnlagsmateriale for beregning av grunntilskudd er 1. juni 2023

Søknaden sendes til postmottak@tffk.no eller
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Merkes «Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i regionen Troms».

Utbetaling og rapportering

Grunntilskuddet fordeles på grunnlag av innsendt grunnlagsmateriale og etter følgende regler:

Lokallag med 5 - 25 medlemmer: kr 3 000,- + kr 3 000,- = kr 6 000,-
Lokallag med 26 - 50 medlemmer: kr 3 000,- + kr 4 000,- = kr 7 000,-
Lokallag med 51 - 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 5 000,- = kr 8 000,-
Lokallag med mer enn 75 medlemmer: kr 3 000,- + kr 6 000,- = kr 9 000,-

Søkere som blir tildelt støtte, mottar tilskuddsbeløpet etter at Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Troms og Finnmark fylkeskommune via EHF senest innen 1. desember i tilskuddsåret. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales.

Les om hvordan sende oss faktura her

Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Troms og Finnmark fylkeskommune etter gjennomføring. Dette kan sendes til postmottak@tffk.no. Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.

Til toppen