Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene. 

BiO 2022

I 2022 disponerer fylkeskommunene ikke lenger ekstra BiO-midler, da ordningen med ekstra koronatilskudd fra staten er avsluttet.

I Troms og Finnmark er samlet tilskuddspott for midler til bedriftsintern opplæring i 2022 er dermed ca. 2,5 millioner kroner.

Vi arbeider nå med revidering av retningslinjer og prosedyrer for forvaltning av BiO 2022. Arbeidet forventes ferdigstilt i uke 21.

Hvem kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb. 

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende,
Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no. Det åpnes for søking i månedsskiftet mai/juni 2022.

Søknad må inneholde:

 • Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
 • Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
 • Tidsplan for opplæringen.
 • Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
 • Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hva kan gis i støtte?

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 200 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak. 
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Støtten gis om bagatellmessig støtte (se retningslinjer).
 • Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav. (PDF, 236 kB)

Kontaktpersoner

Merethe Wille, merethe.wille@tffk.no
Konsulent, VKI
Tlf. 957 43 639

Til toppen