Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene. Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter årlig til sammen 2,5 millioner kroner i BiO-midler. 

I 2021 er samlet tilskuddspott på ca. 15 millioner kroner grunnet ekstra midler til et koronarammet næringsliv.

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 300 000,-.

Formålet med ordningen er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte.

Retningslinjer for ordningen bedriftsintern opplæring er revidert og ble vedtatt av fylkesrådet 16.mars 2021. 

Reviderte retningslinjer finner du her (PDF, 236 kB)

Jamfør retningslinjene prioriteres bedrifter som tar utgangspunkt i naturressurser og/eller prioriterer bærekraftige og digitale løsninger.

I 2021 prioriteres også bedrifter med omstillingsbehov grunnet korona.

Hvem kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb. 

Slik søker du

Det er ingen søknadsfrist. Innkomne søknader behandles fortløpende,
Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker.

Søknaden registreres via regionalforvaltning.no

Søknad må inneholde:

 • Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
 • Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
 • Tidsplan for opplæringen.
 • Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
 • Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hva kan gis i støtte?

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 300 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak. 
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Støtten gis om bagatellmessig støtte (se retningslinjer).
 • Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav. 

Kontaktpersoner

Merethe Wille, merethe.wille@tffk.no
Konsulent, VKI
Tlf. 957 43 639

Til toppen