Tilskudd til studieforbund i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tilskudd til drifts- og aktivitetstilskudd og tilretteleggingstilskudd for studieforbund i Finnmark.

Tildelingen er begrunnet i Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Loven med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2010.

Retningslinjer

  • Tilskudd tildeles studieforbund som er godkjent etter § 5 i Lov om voksenopplæring
  • Drifts- og aktivitetstilskudd tildeles etter antall godkjente studietimer fra foregående år, basert på innrapportert kurstimer til SSB
  • Tilretteleggingstilskudd tildeles etter søknad med tiltak for grupper med behov for spesiell tilrettelegging og tiltak som fremmer sosial og kulturell integrering
  • Tilskudd tildeles studieforbund etter handlingsplan for aktivitet kommende år
  • Tilskudd tildeles etter søknad. Det søkes om begge tilskuddene i samme søknad
  • Årlig søknadsfrist er 15. mai. Søknad sendes til postmottak@ttfk.no
  • Tilskuddene utbetales innen 1. oktober
  • Det skal leveres årsmelding og regnskap

Send inn søknad

Søknadene sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tffk.no

Søknadsfrist

15. mai

Til toppen