Ungdomskassa NORD

Ønsker du å arrangere noe for ungdom i Troms og Finnmark? Da kan du søke om støtte fra Ungdomskassa NORD – en støtteordning opprettet av Ungdommens fylkesråd.

Det er totalt satt av 100 000 kroner til denne støtteordningen.

Formålet er å stimulere ungdom i alderen 13 – 22 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltagelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål.

Hva det kan søkes støtte til?

Eksempelvis:

 • Kulturprosjekter
 • Arrangementer som konserter
 • Kurs
 • Utstillinger og forestillinger
 • Andre ungdomstiltak

Alle prosjekter skal være rusfri og partipolitisk uavhengig.

Hvem kan søke støtte?

Du kan søke støtte om du er mellom 13 og 22 år.  Du kan søke støtte ut året du fyller 22 år.

Dersom en gruppe søker, må majoriteten av medlemmene være under 22 år.

Det gis ikke støtte til grupper der medlemmer er over 25 år.

Organisasjoner og kommuner kan søke, men det skal være på initiativ av og sammen med ungdom.

Prosjektet det søkes støtte til:

 • skal utvikles og gjennomføres av ungdom.
 • må gjennomføres i Troms og Finnmark, eller søker må bo i Troms og Finnmark.
 • skal komme flest mulig ungdom i Troms og Finnmark til gode og være gratis for deltakere.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for tilskuddsordningen følger møtekalenderen til ungdommens fylkesråd.

I 2023 er søknadsfristene 19. mai, 25. september og 13. november.

Svar på søknaden skal komme innen 2 uker etter behandling i ungdommens fylkesråd.

Hva må søknaden inneholde?

 • Hvem som søker (Signatur av representant til og med 22 år)
 • Kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse)
 • Utbetalingsinformasjon
 • Beskrivelse av tiltak med handlingsplan og grad av ungdomsmedvirkning. 
 • Budsjett der det skal fremgå i sin helhet hvordan prosjektet finansieres.

Søknad sendes til postmottak@tffk.no

Søknaden må merkes med 22/07301

Rapportering

Rapport og regnskap må leveres innen 15. desember det året du mottok støtte. 

Vi støtter ikke

 • Prosjekter som allerede er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Grupper som driver rene innsamlingsaktiviteter
 • Oppgaver som er gitt gjennom skole/utdanning
 • Tapt lønn
 • Driftsmidler
 • Ordinær drift som for eksempel gjennomføring av årsmøter

Klagefrist

Frist for klage på vedtak settes til 1 måned etter mottatt svar.

Til toppen