Pasienters rettigheter til gratis tannbehandling

Under følger en oversikt over pasienters rettigheter til gratis tannbehandling.

Last ned oversikten her (PDF, 131 kB) 

Rettighet Gruppe  Dokumentasjon/krav
Gratis tannbehandling i DOT A Barn og ungdom fra fødsel til og med året de fyller 18 Folkeregister
B Psykisk utviklingshemmede Legeerklæring på diagnose/ lister
C Grupper av eldre, langtidssyke og uføre  
C1 I institusjon (> 3mnd*)
Inkluderer også pasienter med hyppige opphold (flere ganger i året) på psykiatrisk institusjon som har hatt et opphold på >3 mnd bak seg
Skjema fylt ut ved institusjon
C2 Hjemmeboende som mottar helsetjenester i hjemmet i form av sykepleie (>3 mnd*) Skjema fylt ut av hjemmetjenesten, evt kopi av vedtak fra tildelingskontoret
C3 Rusavhengige innlagt i rusinstitusjon som har avtale med Regionalt Helseforetak (> 3 mnd*) Skjema fylt ut ved institusjon
75% moderasjon i DOT D 19- og 20-åringer Folkeregister
Gratis tannbehandling (i Troms både DOT og privat tannlege). Søknad >9000kr til overtannlegen E Andre grupper som fylkeskommunen skal prioritere etter budsjettvedtak i Stortinget  
E1 Rusavhengige som er under LAR-behandling LAR-bevis
E2 Personer som på grunn av et rusproblem mottar tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr 6 bokstav b i minst tre måneder
("Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt gitt av kommunal tjeneste")
Utfylt skjema eller kopi av kommunalt vedtak (fra tildelingskontoret)
Gratis tannbehandling   Innsatte i fengsel (> 3 mnd)  
Gratis tannbehandling samt behandling av tannbehandlingsangst TOO Tortur- og overgrepsutsatte samt personer med odontofobi Henvisning til tverrfaglig team,  Inntakssamtale med psykolog. Pasienten kan henvises til prosjektet eller ta kontakt selv
E8 Tverrfaglig team (angstbehandling)
E9 Tannbehandlerteam (tannbehandling)
Delvis refusjon på tannbehandling,
offentlig og privat
HELFO Kun for voksne som skal betale selv: 15 innslagspunkt basert på diagnose/tilstand.  Tannlegen vurderer i det enkelte tilfelle. Enkelte tilstander må dokumenteres med legeerklæring
Individuelt vurdert NAV Personer med dårlig økonomi kan søke om sosialstønad for å få dekket egenandeler ved tannbehandling Tannlegen lager kostnadsoverslag, pasienten søker selv til NAV
Til toppen