Tilskudd til restaurering av fredede bygg i privat eie

Troms og Finnmark fylkeskommune har midler til restaurering av fredete kulturminner i privat eie via kap. 1429 post 71 på statsbudsjettet.

Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midler først og fremst til fredete bygninger, anlegg og kulturmiljø som er privat eid. Med private eiere menes private personer, firma, stiftelser, lag og foreninger. I særlige tilfeller kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner som ikke er fredet. 

Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, i forbindelse med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner som innebærer særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier, og bygg og anlegg hvor særlig store kulturminneverdier står i fare for å gå tapt, skal prioriteres. Det samme skal kulturminner som er tilgjengelig for publikum, opplevelse og formidling.

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70 prosent av totalkostnaden for et tiltak.

Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring for kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon.

Slik søker du

Digitalt søknadsskjema skal benyttes for søknader til fredete bygninger. Se retningslinjer og søk her.

Troms og Finnmark fylkeskommune prioriterer søknadene og oversender de til Riksantikvaren. Riksantikvaren fordeler midler fra statsbudsjettet til fylkene.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november 2020, og svar på søknaden kan forventes i løpet av mars 2021.

Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer eiere til å søke tilskudd.

Til toppen