Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - prosjekttilskudd

Her kan du lese retningslinjene og finne søknads- og rapporteringsskjemaer for søknader om prosjekttilskuddet. Søknadsfristen er 15. november 2020.

Ønsker du informasjon om driftstilskuddet? Les mer her. 

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og send det sammen med vedlegg på e-post til postmottak@tffk.no

Last ned søknadsskjema for prosjekttilskudd (DOCX, 47 kB) (DOCX, 47 kB)

Søknadsfrist 15. november (for tiltak/prosjekter med gjennomføring i påfølgende budsjettår) og 1. mai (med forbehold om gjenværende midler)

Vi jobber med å utvikle digitalt søknadsskjema på kvensk, samisk og norsk. I mellomtiden kan skjema i word/PDF-format benyttes.

Formål 

Tilskuddsordningen skal

 • bidra til revitalisering og utvikling av kvensk språk;
 • fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Ordningen skal spesielt fremme kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos barn og unge.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan tildeles frivillige organisasjoner, privatpersoner, kommuner, institusjoner og foretak.

Kvenske/norskfinske miljøer utenfor Troms og Finnmark kan også søke.

Hva kan det søkes prosjekttilskudd til? 

 • Prosjekter som har som formål å revitalisere kvensk språk.
 • Prosjekter som har som mål å fremme kvensk og norskfinsk kultur.
 • Tiltak for å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk identitet hos kvenske og norskfinske barn og unge.
 • Dokumentasjon og formidling av kunnskap om kvenene og norskfinnenes situasjon.
 • Prosjekter om kvensk språk og kultur over landegrensene.

Tiltak/prosjekter som mottar tilskudd må ha som formål å styrke kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur i Norge.

Prosjekter skal være tidsavgrensede og gjennomføres i samsvar med søknaden og i henhold til vilkår og frister som framgår av tildelingsbrevet.

Det kan vurderes støtte over flere år ved særskilte prosjekter. Det skal likevel rapporteres på prosjektet hvert år.

Det kan ikke tildeles midler til rene forskningsprosjekter.

Krav til søknaden

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettsider.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 1. Søkerens navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og organisasjonsnummer eller personnummer.
 2. Søkerens særlige kompetanse/kvalifikasjoner for å gjennomføre tiltaket.
 3. Beskrivelse av hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette skal bidra til å sikre målet med tilskuddsordningen.
 4. Framdriftsplan for prosjektet, og beskrivelse av aktivitetene som skal gjennomføres i tilskuddsperioden.
 5. Budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader ved gjennomføringen av prosjektet – også opplysninger om egeninnsats og om det er søkt eller mottatt støtte fra andre kilder. 
 6. Eventuelle planer om å videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden.
 7. Eventuell rapport og regnskap for forrige års tilskudd fra tilskuddsordningen, som skal være levert innen fastsatt frist.

Følgende vedlegg er obligatoriske:

 • Framdriftsplan for prosjektet.
 • Budsjett med finansieringsplan.
 • Eventuell rapport og regnskap fra tidligere mottatt tilskudd fra ordningen.
 • Organisasjoner må legge ved dokumentasjon på valgt styre.

Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - prosjekttilskudd

Til toppen